Skolans likvärdighetspris

Nätverket för en likvärdig skola utser den komun som får “Skolans likvärdighetspris”.

I Grundlagen står det att det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. (Svensk författningssamling 1974:152 1 kap. paragraf 2.)

I Skollagen står det att alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet. Skollagen säger också att utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform oavsett var i landet den anordnas. Dessutom ska skolan sträva efter att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen (Skollagen 1 kap. paragraferna 4, 8 och 9.)

Trots dessa lagstadgade skyldigheter går utvecklingen åt fel håll när det gäller jämlikhet, delaktighet och likvärdighet. Skillnaderna mellan skolor och elever ökar för varje år och alla barns rätt tas inte till vara.

Mer information om likvärdighetspriset finns här.

Samt på nätverkets hemsida:
http://likvardigskola.nu/

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *