5. Vittnesmål om skolchefsjobbet

Hur vet du att du gör ett bra jobb som skolchef?
Lars Svedberg, docent i psykologi, utvecklare av ledare inom skolans värld

 

The sole advantage of power is that you can do more good.
BALTASAR GRACIAN

 

I korta filmade intervjuer resonerar sex skolchefer kring den inte alldeles enkla frågan: ”Hur vet du att du gör ett bra jobb?” Valet av det lilla ordet ordet hur i frågan avser att styra uppmärksamheten till de källor som skolcheferna ser som legitima och meningsfulla ”kvitton” på ett gott jobb, istället för pliktskyldiga förhoppningar och önsketänkande om vad ett bra jobb kan vara eller borde vara i största allmänhet.

Med denna öppna fråga som utgångspunkt ger de sex skolcheferna tänkvärda och illustrativa exempel på hur de kan tolka och förstå sitt arbete. I resonemangen avspeglas underförstådda normer och förväntanstrukturer i deras verksamheter: somligt lyfts fram i förgrunden och annat placeras i bakgrunden. De olika sätten att resonera ger en fingervisning om hur skolcheferna axlar sina roller som i sin tur påverkar deras beslut, åtgärder och handlingar.

Filmerna syftar inte till att vara ett ”facit” som slår fast hur man ska eller bör arbeta som skolchef. Syftet är att visa på den variation som finns i hur skolchefsrollen kan axlas beroende på sociala, kulturella och strukturella faktorer i invärld, närvärld och omvärld. Skolcheferna i filmerna kommer från kommuner av olika karaktär – tre med ansvar för grundskola, en med ansvar för grund- och gymnasieskola och två med ansvar för gymnasieskola:

 

Vad är viktigt och vad står på spel?

Ledarskap är inte ett statiskt fenomen eller en separat företeelse utan förstås lämpligen som kulturellt definierat, socialt konstruerat och beroende av situationen. Ledarskap och beslutsfattande är inte en helt rationell process (som i en teknokrats dröm) utan handlar också om att kunna läsa organisatorisk dynamik, stå ut med ett mått av hyckleri, se igenom maktspel och kunna tolka vad som kan stå på spel i olika situationer.

Hur kan man då som skolchef veta vad som är viktigt i rollen och vilka kvaliteter som ska värnas? Professionella relationer som tagna tillsammans formar roller kan inte tas för givna – de förhandlas, omförhandlas och prövas i framgång och i motgång. I detta avseende är professionell kompetens inte endast en individuell förmåga utan också en kvalitet som tar sig uttryck i relationerna mellan människor i en organisation. Därför finns det skäl till att se relationer och rollstrukturer som kompetensbärande och att dessa baseras på samspel och meningsförhandlingar (Döös & Wilhelmson 2011).

För att möta flödet av krav och förväntningar behöver skolchefen förstå sig på olika professionella relationer och värdesystem och acceptera att de ibland konkurrerar eller till och med motverkar varandra (Starrat 2004, Fullan 2009). För att navigera inom och mellan dessa ibland mindre jämförbara värdesystem och samtidigt behålla sin självaktning – och att vara trovärdig, också i egna ögon – ställer krav på personlig integritet (Svedberg 2006 & 2011, Tschannen-Moran 2007).

Skolchefsrollen formas och blir formad i gränssnittet mellan olika värdesystem

Utifrån dessa utgångspunkter kan en skolchefs professionella relationer delas i fyra kategorier (Lundquist 1997, 2010 & Svedberg 2011, 2012). Dessa idealtypiska kategorier speglar kvalitativt sett olika relationer inom offentliga organisationer: Skolchefen förväntas vara lojal mot nivåerna ovan, dvs. mot kommunchefen och den lokala utbildningsnämnden. Lojalitet kan visas med olika emfas men är skild ifrån osjälvständighet och lydnad. Det handlar vidare om att visa solidaritet med rektorerna för att de ska acceptera inte bara skolchefens chefskap, utan även dennes ledarskap och känna en tillit. Skolchefen förvaltar offentliga medel och förväntas i sin tjänstemannaroll att se till att medlen kommer eleverna till bäst nytta, dvs. vara trogen mot eleverna och skolans värdegrund. Utöver detta ställs skolchefen på ett personligt plan inför att vara trovärdig i sina egna ögon, dvs. att vara autentisk. I vilken grad överensstämmer arbetet och de ibland tuffa besluten med egna värderingar?

I dessa avseenden präglas skolchefsrollen i gränssnittet mellan olika värdesystem – lojalitet, solidaritet, trohet och äkthet.

Alla dessa fyra professionella relationer är intressanta att överväga var för sig, särskilt som kompetensbärare. Det är nödvändigt att se dem samtidigt och lägga märke till hur de samspelar, samexisterar och tävlar för att tillsammans forma skolchefens roll. När chefskap ska vägas samman med ledarskap är det ofta en fråga om att förstå gränssnittet mellan olika sätt att hantera uppdrag och utöva inflytande för att nå framgång.

De olika filmerna exemplifierar hur olika skolchefer resonerar om, balanserar och beskriver för dem viktiga kvaliteter i dessa olika professionella relationer som tillsammans bildar skolchefsrollen. Socialpsykologin har ju lärt oss att just rollen är chefen/ledarens viktigaste verktyg – förvisso abstrakt men utan tvekan kraftfull!

 

Referenser
Döös, M. & Wilhelmson, L. (2011). Collective learning: interaction and the shared action arena, Journal of Workplace Learning, 23, 487–500.

Fullan, M. (2009). Motion leadership: The skinny on becoming change savvy. Thousand Oaks: Corwin Press.

Lundquist, L. (1997). I demokratins tjänst. Statstjänstemannens roll och vårt offentliga etos. (Rapport till Förvaltningspolitiska kommissionen). Stockholm: Fritzes.

Lundquist, L. (2010). Etik i offentlig förvaltning. I: B. Rothstein (red.), Politik som organisation. Stockholm: SNS Förlag.

Starratt, R. J. (2004). Ethical Leadership. New York: Jossey-Bass Leadership Library in Education.

Svedberg, L. (2006). Sveriges bästa skolkommun. Om en utmärkelse och tre pristagare. I: G. Sundgren (red.), Skolledning – språk och förhandling. Lund: Studentlitteratur.

Svedberg, L. (2011). Hur kan rektor orientera i olika värdesystem? I U. Blossing (red.), Skolledaren i focus. Lund: Studentlitteratur.

Svedberg, L. (2012). Gruppsykologi. Om grupper, organisationer och ledarskap, 5 uppl. Lund: Studentlitteratur.

Tschannen-Moran, M. (2007). Becoming a Trustworthy Leader. I: The Jossey-Bass Reader on Educational Leadership. San Francisco: Jossey-Bass.