Utmaningar för framtidens skolchefer

Göran Isberg

Som ordförande för föreningen Sveriges Skolchefer har jag under de senaste åren haft många anledningar att fundera över vilka inriktning som befattningens utveckling har. En utveckling som måste speglas i rollen som förvaltningschef och där tillika skolchef. Merparten av alla kommunala skolchefer torde också vara tillika förvaltningschefer.

Under den senaste tiden har politiker på riksnivå tagit initiativ som kan leda till att de kommunala chefsbefattningarna inom skolan åter förs in under statens ansvar. Ett sådant återförande brukar innebära att krav ställs på stark uniformitet i yrkesutövandet. Samtidigt ser jag att komplexiteten ökar inom de utbildningsverksamheter som kommunerna står för. Sådana förändringar ställer snarare krav på minskad uniformitet i hur det kommunala ledarskapet kan utformas och istället växer kraven på lokal anpassning och skicklighet.

För att möta de utmaningar som kommer att möta framtidens skolchefer har jag inventerat vilket innehåll som dagens skolchefs- tillika förvaltningschefsbefattning innehåller. Mot denna bakgrund diskuterar jag i denna PM mina tankar kring vilka utmaningar som kan komma och vilka kompetenser en förvaltningschef tillika skolchef bör besitta.

Se bifogad pdf-fil Förvaltningschefs-/skolchefsbefattningen i utvecklingsbelysning.

Jönköping 2021-09-21

Göran Isberg
Ordförande Sveriges Skolchefers förening
Utbildningsdirektör Jönköpings kommun