Utmaningar för framtidens skolchefer

Som ordförande för föreningen Sveriges Skolchefer har jag under de senaste åren haft många anledningar att fundera över vilka inriktning som befattningens utveckling har. En utveckling som måste speglas i rollen som förvaltningschef och där tillika skolchef. Merparten av alla kommunala skolchefer torde också vara tillika förvaltningschefer.

Under den senaste tiden har politiker på riksnivå tagit initiativ som kan leda till att de kommunala chefsbefattningarna inom skolan åter förs in under statens ansvar. Ett sådant återförande brukar innebära att krav ställs på stark uniformitet i yrkesutövandet. Samtidigt ser jag att komplexiteten ökar inom de utbildningsverksamheter som kommunerna står för. Sådana förändringar ställer snarare krav på minskad uniformitet i hur det kommunala ledarskapet kan utformas och istället växer kraven på lokal anpassning och skicklighet.

För att möta de utmaningar som kommer att möta framtidens skolchefer har jag inventerat vilket innehåll som dagens skolchefs- tillika förvaltningschefsbefattning innehåller. Mot denna bakgrund diskuterar jag i denna PM mina tankar kring vilka utmaningar som kan komma och vilka kompetenser en förvaltningschef tillika skolchef bör besitta.

I PM Förvaltningschefs-/skolchefsbefattningen i utvecklingsbelysning (2021-09-21) identifierar och beskriver jag sju aktionsfält (territorier) som vi agerar på och vilka förmågor som behövs för att verka framgångsrikt på dessa.

I PM Inriktning på förädlingen av skolchefskapet (2022-05-01) identifierar och beskriver jag några strategier och aktionsfält som kan vara väsentliga för professionen skolchef att ha fördjupade kunskaper och insikter om och i som skolchef idag och i framtiden. PM bygger vidare på PM från 2021-09-21. För att kunna agera professionellt behöver en skolchef ha god överblick över minst tre arenor/aktionsfält eller sammanhang – den vidare omvärlden, den utbildningspolitiska och det sammanhang som utgörs av utbildnings-verksamheten i den egna organisationen.  Jag inleder PM med att översiktligt beskriva dagens de stöd och utbildningar som föreningen och Skolverket ger oss skolchefer.

Se bifogad pdf-fil Förvaltningschefs-/skolchefsbefattningen i utvecklingsbelysning.

Se bifogad pdf-fil Inriktning på förädlingen av skolchefskapet maj 2022.

 

Jönköping 2022-05-01

Göran Isberg
Ordförande Sveriges Skolchefers förening
Utbildningsdirektör Jönköpings kommun