Ny lag om skolchef

Från och med 2019 gäller nya bestämmelser om att varje huvudman ska utse en skolchef.

”Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer för delar av verksamheten.”

Den nya lagen innebär inget principiellt nytt. Ansvaret för skolan är delat mellan staten och huvudmännen. Staten har ansvaret för att fastställa de mål som skolan har och huvudmännen har ansvaret för att dessa mål uppnås. Det nya är att man tydliggör att det ska utses en skolchef för hela verksamheten eller flera för delar av verksamheten.

I de flesta kommuner är detta inget problem, de har redan en tjänst som fullgör dessa uppgifter. Tjänsten kan ha olika beteckningar till exempel skolchef, förvaltningschef eller utbildningsdirektör. Varje huvudman bör därför fatta ett beslut där det tydligt framgår vilken befattning det är som fullgör uppgiften som skolchef.

Hos huvudmän där ansvaret för skolan är uppdelat på flera förvaltningar kan det vara aktuellt att fler skolchefer utses. I samband med att skolchefsfunktionen fastställs kan det behövas en översyn av delegationsordningar. Eftersom funktionen som skolchef blir reglerad i skollagen innebär det att kommunallagens bestämmelser om delegation inte blir tillämpliga. Det ansvar som åläggs en skolchef enligt skollagen kan inte delegeras till någon annan person.

De kommunala huvudmännen har även uppgiften att utöva tillsyn över de fristående förskolorna. För att underlätta den tillsynen kan det vara klokt att kontakta dem för att informera om den nya lagen. Det kan även vara klokt att informera de fristående grund- och gymnasieskolorna om den nya lagstiftningen

Frågor och svar från SKL finner ni här