Omvärldsbevakning april 2022

Dokument att ladda ned

Omvärldsbevakning i Word-format från april 2022.
samt som powerpoint-presentation

 

Regeringen: Mer likvärdig betygssättning

Regeringen har beslutat om en ändring i läroplanerna för de obligatoriska skolformerna, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning (komvux).

”Ändringen innebär att formuleringen om att utnyttja all tillgänglig information tas bort. Läraren ska dock fortfarande göra en allsidig bedömning av elevens kunskaper vid betygssättning. Ändringen i läroplanerna utgår från ett förslag i Betygsutredningens betänkande som togs emot väl av remissinstanserna.”

Samtidigt införs en ny princip för betygssättning i skollagen som innebär att läraren ska göra en sammantagen bedömning av elevens kunskaper i förhållande till betygskriterierna och sätta det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper.

Förändringen ska tillämpas från och med den 1 juli 2022

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/04/andring-i-laroplaner-ska-gora-betygssattningen-mer-likvardig/

 

Regeringen: Förslag om etableringsstopp för konfessionella fristående skolor  

I en departementspromemoria som skickats ut på remiss föreslår Regeringen ett etableringsstopp för nya skolor och fritidshem med konfessionell inriktning. Syftet med förslaget är bland annat att stärka en likvärdig utbildning och motverka religiös påverkan i skolan.

Regeringen föreslår också att det inte ska vara möjligt att utöka befintlig verksamhet med konfessionell inriktning utöver vad som ryms inom ramen för godkännanden som huvudmännen redan har fått.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/04/ett-etableringsstopp-for-fristaende-skolor-och-fristaende-fritidshem-med-konfessionell-inriktning-foreslas/

 

Skolverket: Särskilt stöd i grundskolan sätts in för sent

En rapport från Skolverket visar att andelen elever som får särskilt stöd är högst i årskurs nio. Rapporten visar också att särskilt stöd är vanligare bland pojkar än bland flickor och att mönstret har sett likadant ut de senaste åren.

  • Läsåret 2021/22 har 5,8 procent av eleverna i grundskolan ett åtgärdsprogram, vilket motsvarar drygt 63 900 elever.
  • Andelen elever i grundskolan som får stöd genom enskild undervisning har legat på runt 1 procent de senaste sex läsåren, vilket motsvarar drygt 10 700 elever för läsåret 2021/22.
  • Totalt 1,2 procent av eleverna, motsvarande knappt 13 400 elever, får stöd i särskild undervisningsgrupp.
  • 1,2 procent av eleverna i grundskolan har anpassad studiegång, vilket motsvarar knappt 13 200 elever.

https://www.skolverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2022-04-21-sarskilt-stod-i-grundskolan-satts-in-for-sent

https://www.skolverket.se/publikationsserier/beskrivande-statistik/2022/sarskilt-stod-i-grundskolan—lasaret-2021-22

 

Skolinspektionen: Stora skolaktörer vill utöka verksamheten

Under 2022 har Skolinspektionen tagit emot 206 ansökningar om att starta eller utöka fristående skola. Det är en minskning med ca 8 procent jämfört med fjolåret. Precis som tidigare år domineras ansökningarna av de stora aktörerna inom friskolesektorn.

  • 160 av ansökningarna kommer från sökande som ingår i en skolkoncern.
  • 150 av ansökningarna handlar om att starta eller utöka gymnasie- och gymnasiesärskola medan 53 handlar om grund- och grundsärskola och tre internationell skola.

En nyhet i år är att Skolinspektionen även har inkluderat ansökningar om distansundervisning och internationell skola på grundskolenivå. Det betyder att även offentliga huvudmän ingår i den statistik som berör distansundervisning. Skolinspektionen fått in 43 ansökningar om att bedriva distansundervisning och de offentliga huvudmännen står bakom 38 av dessa ansökningar.

https://www.skolinspektionen.se/aktuellt/nyheter/stora-aktorer-bakom-flest-ansokningar-om-tillstand-att-starta-skola/

https://www.skolinspektionen.se/beslut-rapporter-statistik/publikationer/statistikrapporter/2022/ansokningar-om-att-starta-eller-utoka-skola-2023-24/

 

Arbetsmiljöverket: Allt fler äldre uppger att de inte orkar jobba till pensionen

En rapport från Arbetsmiljöverket visar att allt fler uppger att de inte orkar arbeta fram till pensionen. Kvinnor och de som arbetar inom utbildning, vård och omsorg samt byggverksamhet upplever i större utsträckning än övriga sysselsatta att de inte orkar arbeta fram till ordinarie pensionsålder.

”Under de senaste tio åren har sysselsättningsgraden ökat inom samtliga åldersgrupper. Störst är ökningen för personer mellan 55 och 64 år. Sysselsättningsgraden för denna åldersgrupp har stigit från närmare 71 procent år 2010 till närmare 78 procent år 2020. Ändå har andelen äldre som uppger att de inte orkar arbeta fram till pensionen ökat med 4 procentenheter mellan 2011 och 2019, enligt siffror från Arbetsmiljöundersökningen.”

https://www.av.se/press/allt-fler-aldre-orkar-inte-jobba-fram-till-pensionen/

https://www.av.se/globalassets/filer/statistik/perspektiv-pa-aldres-arbetsmiljo.pdf

 

Lärarnas Riksförbund: Stor brist på speciallärare

En rapport från Lärarnas Riksförbund visar att de elever som behöver särskilt stöd i grundskolan ofta får det sent under grundskoletiden.

Rapporten visar också att det är brist på specialpedagogisk personal. Bristen är störst i områden där behoven är stora.

https://www.dn.se/debatt/bristen-pa-speciallarare-leder-till-en-orattvis-skola/

 

Tidningen Skolvärlden: En god arbetsmiljö får lärare att stanna

En studie från Karlstads Universitet visar att lärare som skattade sin arbetshälsa som god var mest villiga att stanna kvar inom yrket.

https://skolvarlden.se/artiklar/stor-kartlaggning-det-far-larare-att-stanna-i-yrket

 

Lärarstiftelsen: En majoritet av eleverna utan bemannat skolbibliotek

En rapport från Lärarstiftelsen visar att det är stor brist på bemannade skolbibliotek.

  • I grundskolan har en tredjedel av eleverna i kommunala skolor tillgång till ett bemannat bibliotek jämfört med 18 procent i de fristående skolorna.
  • Över 80 procent av eleverna i kommunala gymnasieskolor har tillgång till ett bemannat skolbibliotek jämfört med 15 procent i fristående gymnasieskolor.
  • I 88 av landets kommuner finns det inte ett enda bemannat skolbibliotek.
  • I fyra kommuner har alla elever tillgång till skolbibliotek.

https://lararstiftelsen.se/wp-content/uploads/Biblioteksdoden-1.0.1.pdf

 

Skolvärlden: Omfattande administration är lärarnas största arbetsmiljöproblem

En rapport från Lärarnas Riksförbund visar att administration, stök och brist på stöd från skolledningen är lärarnas största arbetsmiljöproblem.

Enligt lärarna är det främst kraven på dokumentation och andra administrativa uppgifter som skapar de ohållbara arbetsvillkoren och det har sett likadant ut de senaste fem åren.

https://skolvarlden.se/artiklar/ny-undersokning-administration-ar-lararnas-storsta-arbetsmiljoproblem