Omvärldsbevakning september 2022

Dokument att ladda ner

Omvärldsbevakning i september 2022
samt som powerpoint-presentation

Skolverket: Färre behöriga till gymnasieskolan

”Läsåret 2021/22 var 85 procent av eleverna behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. Det är en minskning med 1,2 procentenheter jämfört med föregående läsår men på samma nivå som 2018/19, före pandemin.”

”Betygsresultaten steg något under pandemiåren och uppföljningar har visat att pandemin innebar stora utmaningar för lärare att genomföra prov, bedöma elevers kunskapsutveckling och sätta betyg. Dessutom var de nationella proven inställda.”

https://www.skolverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2022-09-29-slutbetygen-for-arskurs-9-pa-samma-niva-som-fore-pandemin

Skolverket: Fusk med läxhjälpsbidraget

Skolverket har utrett hur läxhjälpsbidragen till ideella organisationer har använts. Bakgrunden är att misstankar har funnits om att bidragen används till annat än vad det är avsett för. Utredningarna har resulterat i flera beslut om krav på återbetalning av bidrag samt att tre organisationer har polisanmälts. En av Skolverkets slutsatser är att det behöver läggas större vikt på samarbetet mellan skolan och civilsamhället i läxhjälpsinsatserna. Vidare anser Skolverket att bidraget inte ska betalas ut direkt till organisationer inom civilsamhället, utan endast till skolhuvudmän.

https://www.skolverket.se/om-oss/aktuellt/nyheter/nyheter/2022-09-27-uppfoljning-av-laxhjalpsbidrag-till-ideella-organisationer

Skolverket: Svagare kunskapsutveckling i sfi under pandemin

Skolverket har intervjuat lärare och rektorer i fem kommuner om hur kunskapstappet i svenska för invandrare (sfi) i komvux ser ut efter pandemin. Några av slutsatserna är att många elever behövde längre tid för att avsluta sina kurser i svenska för invandrare (sfi) under pandemin jämfört med innan. Mest påverkades elevernas möjligheter att utveckla sina muntliga färdigheter.

https://www.skolverket.se/om-oss/aktuellt/nyheter/nyheter/2022-09-22-langsammare-kunskapsutveckling-i-sfi-under-pandemin

 

Preliminärt resultat för Skolvalet 2022 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har redovisat det preliminära resultatet från skolvalet.   

Röstfördelning Antal  Procent
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 57816 16.2%
C Centerpartiet 28021 7.85%
FI Feministiskt Initiativ 4455 1.25%
KD Kristdemokraterna 33207 9.3%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 15640 4.38%
MP Miljöpartiet de gröna 16782 4.7%
M Moderaterna 96890 27.14%
SD Sverigedemokraterna 74209 20.79%
V Vänsterpartiet 28172 7.89%
ÖVR Övriga 1787 0.5%

 

https://www.mucf.se/preliminart-resultat-i-skolval-2022

 

SNS: Högre betyg i fristående gymnasieskolor

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, har presenterat en undersökning om vad det innebär för enskilda elever att gå på en fristående gymnasieskola jämfört med en kommunal. Forskarna Karin Edmark och Lovisa Persson visar att fristående gymnasieskolor sätter högre betyg jämfört med resultaten på nationella prov än vad kommunala gymnasieskolor gör. Det gäller särskilt om skolan drivs i aktiebolagsform eller har låg andel utbildade lärare.

https://www.sns.se/artiklar/sns-analys-88-resultat-och-betygsattning-i-gymnasiefriskolor/

https://snsse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2022/09/sns-analys-88-resultat-och-betygsattning-i-gymnasiefriskolor.pdf

 

Många lärare kritiska till lovskola

Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund har genomfört en enkätundersökning till ett urval av sina medlemmar om synen på lovskola.

Några av resultaten:

  • ”När det gäller beslutet om att utöka lovskolan med 25 timmar i årskurs 9 är det nästan hälften av lärarna som tycker att detta är en dålig idé.
  • Betyg efter lovskola innebär risk för betyget ”snäll E” och förbereder inte eleven för gymnasiet.
  • Nästan 4 av 10 lärare uppger att de är missnöjda med ersättningen för arbetet vid lovskolan.
  • Nästan hälften av de lärare som deltagit i arbetet med lovskola uppger att deras sommarferie förkortades på grund av lovskolan.
  • Cirka 80 procent av lärarna som arbetat i lovskola uppger att arbetsuppgiften inte ingått i deras tjänstefördelning.”

https://www.lr.se/opinion–debatt/undersokningar/2022/2022-09-23-lovskola-loser-inte-skolans-problem