FoU – litteratur och länkar

SKOLCHEFEN

Cregård, A. 1996: Skolchefers arbete. Om chefskap och styrning inom skolsektorn. Göteborg: Göteborgs Universitet, CEFOS. Rapport 6.

Farsund, M. C. 1998: SKolepolitikk mellom styrning og local autonomi. Om formeringen av skolesjefsposisjonen i Norge. Oslo: Norges Forskningsråd KULTs skriftserie nr 104.

Glass, T. E, Björk, L. & Brunner, C. C. 2000: The Study of the American School Superintendency. USA: American Association of School Administrators.

Kowalski, Theodore J. 2006: The School SUPERINTENDENT – Theory, Practice, and Cases. London: Sage Publications.

Nihlfors, Elisabet 2003: Skolchefen I skolans styrning och ledning. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala: Studies in Education 102

 

ARBETSORGANISATION & LEDARSKAP

Ahrenfelt, B. 2001: Förändring som tillstånd. Lund: Studentlitteratur.

Barber, M. 1996: Education reform, management approaches and teachers. Unions: International Handbook of Educational leadership and administration. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Björn, C. m fl, 2002: Organisera för utveckling och lärande – Om skolprojekt i nätverksform. Lund: Studentlitteratur

Blom, A. P. 1994: Kommunalt chefskap – en studie om ansvar, ledarskap och demokrati. Lund: Universitetsförlaget Dialogos AB.

Bolman, L. G & Deal, T. E. 1995: Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Lund: Studentlitteratur.

Bredeson, P. V. & Johansson, O. 1997: Leadership for learning. A study of the Instructional Leadership Roles of Superintendents in Sweden and Wisconsin. ERIC Document Reproduction Service. No. ED 411 583.

Brännlund, L. 1991: Konflikthantering – Handbok för realister. Stockholm: Natur och Kultur

Clemedson, L – J. 2006: Ledande ledare – organisationskultur, förändring och konsten att utveckla en ledningsgrupp. Stockholm: Natur och Kultur.

Cregård, A. 2000: Förvaltningschefers styrning. Göteborg: CEFOS.

Day, C. t al. 2007: The impact of a school leadership on pupil´s outcomes. Nottingham: National College for School Leadership.

Dilschmann, A. 1996: nya former för lärande – parallella strukturer. Solna: Arbetslivsinstitutet

Docherty, P. 1996: läroriket – vägar och vägval i en lärande organisation. Solna: Arbetslivsinstitutet

Ekman, G. 2003: Från prat till resultatOm vardagens ledarskap. Malmö: Liber

Ellström, P–E. & Hultman, G. (red). 2004: Lärande och förändring i organisationer – Om pedagogik i arbetslivet. Lund: Studentlitteratur

Ellström, P-E. 2000: Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet – problem, begrepp och teoretiska perspektiv. Stockholm: Norsteds förlag

Ellström, P-E. 1996: arbete och lärande – förutsättningar och hinder för lärande i dagligt arbete. Solna: Arbetslivsinstitutet.

Fullan, M. 2005: Leadership & sustainability. California: Corwin Press

Granberg, O. & Ohlsson, J. 2000: Från lärandets loopar till lärande organisationer. Lund: Studentlitteratur.

Höög, J. & Johansson, O. 2011: Struktur, kultur, ledarskap – förutsättningar för framgångsrika skolor. Lund: Studentlitteratur.

Lahdenperä, P. 2004: Interkulturell pedagogik i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.

Lahdenperä, P. 2008. Interkulturellt ledarskap – förändring i mångfald. Lund: Studentlitteratur.

Larsson,P. & Löwstedt, J. 2010: Strategier och förändringsmyter – ett organisationsperspektiv på skolutveckling och lärares arbete. Lund: Studentlitteratur

Lauvås, P. & Handal, G. 2001. Handledning och praktisk yrkesteori. Lund: Studentlitteratur

Lennéer-Axelson, B. & Thylefors, I. 1991: Arbetsgruppens psykologi. Stockholm: Natur och Kultur.

Lind  Nilsson, I. 2001: Ledarskap i kris, kaos och omställning. En empirisk studie av chefer i företag och förvaltning. Uppsala: Uppsala Studies in Education 98.

Lindgren, H. 2007: Mellanchef – Ett komplext uppdrag. Stockholm: Mareld

Lindkvist, L., Löwstedt, J. & Torper, U. (red.). 1999: En friare skola. Lund: Studentlitteratur.

Lorentz, H. 2009: Skolan som mångkulturell arbetsplats. Att tillämpa interkulturell pedagogik. Lund: Studentlitteratur.

Lundquist, L. 1998: Demokratins väktare. Lund: Studentlitteratur.

Löwstedt, J. & Stymne, B. (red.) 2002: Scener ur ett företag. Organisationsteori för kunskapssamhället. Lund: Studentlitteratur.

Morgan, G. 1999: Organisationsmetaforer. Lund: Studentlitteratur.

Sandberg, J. & Targama, A. 1998: Ledning och förståelse. Ett kompetensperspektiv på organisationer. Lund: Studentlitteratur.

Sarv, H. 1997: Kompetens att utvecklas. Om den lärande organisationens utmaningar. Stockholm: Liber.

Trollestad, C. 2000: Etik & Organisationskulturer. Att skapa en gemensam värdegrund. Stockholm: Svenska Förlaget.

SKOLSYSTEM/KOMMUN/LEDARSKAP/SKOLREFORMER

DuRietz, L., Lundgren, U. P. & Wennås, O. 1987: Ansvarsfördelning och styrning på skolområdet. Ett beredningsunderlag utarbetat inom utbildningsdepartementet DsU 1987:1. Stockholm: Allmänna Förlaget.

Jarl, Maria. 2004: En skola i demokrati? Föräldrarna, kommunen och dialogen. Göteborg: Göteborgs universitet.

Jarl, Maria & Rönnberg, Linda. 2010: Skolpolitik från riksdagshus till klassrum. Stockholm: Liber.

Johansson, O. & Bredeson, P. V. 1999: Value Orchestration by the Policy community for the Learning Community: Reality or Myth. In Begley, Paul T.(ed) 1999: Values and educational leadership. New York: SUNY.

Lindblad, S. & Popkewitz, T. S. (eds.). 2001: Education governance and social integration and exclusion: Studies in the powers of reason and the reasons of power. Uppsala: Uppsala Reports on Education. 39.

Lindensjö, B. & Lundgren U. P. 2000: Utbildningsreformer och politisk styrning. Stockholm: HLS Förlag.

Lundahl, Christian 2009: Varför nationella prov? – framväxt, dilemman, möjligheter. Lund: Studentlitteratur.

Lundgren, M. 1999: Den kommunala förvaltningen som rationalistiskt ideal: en fallstudie om styrning och handlingsutrymme inom skola, barnomsorg och miljö- och hälsoskydd. Uppsala: Uppsala universitet, Sociologiska Institutionen.

Műhlenbock, Y. 1999: När det lokala tar hand om det centrala. Hur två kommuner omvandlar den statliga styrningen av skolan. Göteborg: Göteborgs Universitet, Förvaltningshögskolans rapporter nr 21.

Norell, P-O. 1989: De kommunala adminsitratörerna. En studie av politiska aktörer och byråkratiproblematik. Göteborg: Göteborgs Universitet. Studies in Politics nr 21.

Pierre, J. 1997: Decentraliseringens politik och politikens decentralisering. I Rothstein, B. (red.): Politik som organisation. Stockholm: SNS Förlag.

Rönnberg, Linda. 2007: Tid för reformering. Försöksverksamheten med slopad timplan i grundskolan. Umeå: Statsvetenskapliga institutionens skriftserie 2007:2.

Sannerstedt, A. 2000: Implementering – hur politiska beslut genomförs i praktiken. I Rothstein, B. (red.): Politik som organisation. Stockholm: SNS Förlag.

Skott, Pia. 2009: Läroplan i rörelse. Det individuella programmet i möte mellan nationell utbildningspolitik och kommunal genomförandepraktik. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. Studies in Education No 122.

Svedberg, Lars. 2014: Rektorn, skolchefen och resultaten. Gleerups förlag.

Tollgert – Andersson, I. 1999: Brobygge – ett internationellt perspektiv på ledarskap i politiskt styrda organisationer. Stockholm: Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet.

Quennerstedt, Ann. 2006. Kommunen – en part i utbildningspolitiken? Örebro: Örebro universitet

Wahlström, Ninni. 2009: Mellan leverans och utbildning. Göteborg: Daidalos AB

 

FRAMTIDSFRÅGOR – här finns flera olika källor, här endast tre aktuella titlar.

Friedman, T. L. 2006: The world is flat. The globalized world in the twenty – first century. London: Penguin books.

Härén, F. 2009: Vad som händer i världen och varför det är viktigt att förstå. Stockholm: Medströms Bokförlag.

Kemp, P. 2005: Världsmedborgaren: Politisk och pedagogisk filosofi för det 21 århundradet. Göteborg: Daidalos.

 

LÄRANDE  – här finns otroligt mycket litteratur, fyra exempel på olika infallsvinklar.

Abrahamsson, K. m fl. (red) 2002: Utbildning, kompetens och arbete. Lund: Studentlitteratur.

Gärdenfors, P. 2010: Lusten att förstå. Om lärande på människors villkor. Stockholm: Natur & Kultur.

Lindelöf, J. (red). 2005: Lärande hela livet – en antologi om lärandets betydelse för utveckling i arbetsliv och samhälle. Lund: Studentlitteratur.

Lundgren, U. P., Säljö, R., Liberg, C (red.) 2010: Lärande Skola Bildning – Grundbok för lärare. Stockholm: Natur & Kultur.

 

Länkar till forskning – allmänt om skola och undervisning

Skolverkets forskningsinfo

11 finansiärer presenterar aktuell forskning. Särskilda skolsidor finns.

Skolporten forskning

Vetenskapsrådet

Institutet för framtidsstudier

IFAU forskningsområden – utbildning, lärande och humankapital

Centre for Educational Research and Innovation (sök även CERI inom denna adress)

Statliga Skolforskningsinstitutet

Lärglädjens möjligheter i styrkedjan, en studie om skolchefers upplevelser av ledarskap i en skolorganisation

 

Länkar till internationella konferenser av intresse för skolchefer

ICSEI

http://UCEA.org/ (UCEA)

American Association for School Administrators, USA

American Educational Research Association

European Educational Research Association

Commonwealth Council for Educational Administration and Management

Länkar till Skolverkets rapporter

Statistik

Rapporter m m om likvärdigheten i svensk grundskola

Länkar till internationella rapporter (OECD, PISA, TIMSS mm)

OECD

PISA (PISA)

IAEA (IAEA)

Internationella studier, Skolverket

Länkar till rapporter – tips från medlemmar

Framgång i undervisningen
Skolinspektionens tolkning av Håkanssons och Sundbergs metastudie om undervisning, som finns publicerad i boken Utmärkt undervisning.

System-wide Improvement in Education
Kanadensaren Ben Levin, professor vid university of Toronto, fd statssekreterare och skolutvecklare, har på uppdrag av UNESCO sammanfattat forskningen från effektiv förändring av skolsystem. Han medverkade på Stockholm Summit 2010.

School and System Improvement: State of the Art Review
David Hopkins, Alma Harris, Louise Stoll och Tony Mackay presenterade denna rapport på ICSEI-konferensen 2011. En sammanfattning av skolutvecklingsforskningen. Du känner igen en del av teorierna om du läst Mc Kinsey’s internationella rapporter om förbättringar av världens skolsystem. (Notera: Tidigare länk fungerar inte längre.)

Rum för lärande
Denna ganska gamla rapport brukar föreningens ordförande och grundare hänvisa till då och då i olika diskussioner. Den försöker svara på varför vissa lärare alltid lär alla nybörjarelever att läsa före jul. Med den som grund blir det enklare att diskutera undervisning.