FoU-litteratur

SKOLCHEFEN

Cregård, A. 1996: Skolchefers arbete. Om chefskap och styrning inom skolsektorn. Göteborg: Göteborgs Universitet, CEFOS. Rapport 6.

Farsund, M. C. 1998: SKolepolitikk mellom styrning og local autonomi. Om formeringen av skolesjefsposisjonen i Norge. Oslo: Norges Forskningsråd KULTs skriftserie nr 104.

Glass, T. E, Björk, L. & Brunner, C. C. 2000: The Study of the American School Superintendency. USA: American Association of School Administrators.

Kowalski, Theodore J. 2006: The School SUPERINTENDENT – Theory, Practice, and Cases. London: Sage Publications.

Nihlfors, Elisabet 2003: Skolchefen I skolans styrning och ledning. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala: Studies in Education 102

 

ARBETSORGANISATION & LEDARSKAP

Ahrenfelt, B. 2001: Förändring som tillstånd. Lund: Studentlitteratur.

Barber, M. 1996: Education reform, management approaches and teachers. Unions: International Handbook of Educational leadership and administration. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Björn, C. m fl, 2002: Organisera för utveckling och lärande – Om skolprojekt i nätverksform. Lund: Studentlitteratur

Blom, A. P. 1994: Kommunalt chefskap – en studie om ansvar, ledarskap och demokrati. Lund: Universitetsförlaget Dialogos AB.

Bolman, L. G & Deal, T. E. 1995: Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Lund: Studentlitteratur.

Bredeson, P. V. & Johansson, O. 1997: Leadership for learning. A study of the Instructional Leadership Roles of Superintendents in Sweden and Wisconsin. ERIC Document Reproduction Service. No. ED 411 583.

Brännlund, L. 1991: Konflikthantering – Handbok för realister. Stockholm: Natur och Kultur

Clemedson, L – J. 2006: Ledande ledare – organisationskultur, förändring och konsten att utveckla en ledningsgrupp. Stockholm: Natur och Kultur.

Cregård, A. 2000: Förvaltningschefers styrning. Göteborg: CEFOS.

Day, C. t al. 2007: The impact of a school leadership on pupil´s outcomes. Nottingham: National College for School Leadership.

Dilschmann, A. 1996: nya former för lärande – parallella strukturer. Solna: Arbetslivsinstitutet

Docherty, P. 1996: läroriket – vägar och vägval i en lärande organisation. Solna: Arbetslivsinstitutet

Ekman, G. 2003: Från prat till resultatOm vardagens ledarskap. Malmö: Liber

Ellström, P–E. & Hultman, G. (red). 2004: Lärande och förändring i organisationer – Om pedagogik i arbetslivet. Lund: Studentlitteratur

Ellström, P-E. 2000: Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet – problem, begrepp och teoretiska perspektiv. Stockholm: Norsteds förlag

Ellström, P-E. 1996: arbete och lärande – förutsättningar och hinder för lärande i dagligt arbete. Solna: Arbetslivsinstitutet.

Fullan, M. 2005: Leadership & sustainability. California: Corwin Press

Granberg, O. & Ohlsson, J. 2000: Från lärandets loopar till lärande organisationer. Lund: Studentlitteratur.

Höög, J. & Johansson, O. 2011: Struktur, kultur, ledarskap – förutsättningar för framgångsrika skolor. Lund: Studentlitteratur.

Lahdenperä, P. 2004: Interkulturell pedagogik i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.

Lahdenperä, P. 2008. Interkulturellt ledarskap – förändring i mångfald. Lund: Studentlitteratur.

Larsson,P. & Löwstedt, J. 2010: Strategier och förändringsmyter – ett organisationsperspektiv på skolutveckling och lärares arbete. Lund: Studentlitteratur

Lauvås, P. & Handal, G. 2001. Handledning och praktisk yrkesteori. Lund: Studentlitteratur

Lennéer-Axelson, B. & Thylefors, I. 1991: Arbetsgruppens psykologi. Stockholm: Natur och Kultur.

Lind  Nilsson, I. 2001: Ledarskap i kris, kaos och omställning. En empirisk studie av chefer i företag och förvaltning. Uppsala: Uppsala Studies in Education 98.

Lindgren, H. 2007: Mellanchef – Ett komplext uppdrag. Stockholm: Mareld

Lindkvist, L., Löwstedt, J. & Torper, U. (red.). 1999: En friare skola. Lund: Studentlitteratur.

Lorentz, H. 2009: Skolan som mångkulturell arbetsplats. Att tillämpa interkulturell pedagogik. Lund: Studentlitteratur.

Lundquist, L. 1998: Demokratins väktare. Lund: Studentlitteratur.

Löwstedt, J. & Stymne, B. (red.) 2002: Scener ur ett företag. Organisationsteori för kunskapssamhället. Lund: Studentlitteratur.

Morgan, G. 1999: Organisationsmetaforer. Lund: Studentlitteratur.

Sandberg, J. & Targama, A. 1998: Ledning och förståelse. Ett kompetensperspektiv på organisationer. Lund: Studentlitteratur.

Sarv, H. 1997: Kompetens att utvecklas. Om den lärande organisationens utmaningar. Stockholm: Liber.

Trollestad, C. 2000: Etik & Organisationskulturer. Att skapa en gemensam värdegrund. Stockholm: Svenska Förlaget.

 

SKOLSYSTEM/KOMMUN/LEDARSKAP/SKOLREFORMER

DuRietz, L., Lundgren, U. P. & Wennås, O. 1987: Ansvarsfördelning och styrning på skolområdet. Ett beredningsunderlag utarbetat inom utbildningsdepartementet DsU 1987:1. Stockholm: Allmänna Förlaget.

Jarl, Maria. 2004: En skola i demokrati? Föräldrarna, kommunen och dialogen. Göteborg: Göteborgs universitet.

Jarl, Maria & Rönnberg, Linda. 2010: Skolpolitik från riksdagshus till klassrum. Stockholm: Liber.

Johansson, O. & Bredeson, P. V. 1999: Value Orchestration by the Policy community for the Learning Community: Reality or Myth. In Begley, Paul T.(ed) 1999: Values and educational leadership. New York: SUNY.

Lindblad, S. & Popkewitz, T. S. (eds.). 2001: Education governance and social integration and exclusion: Studies in the powers of reason and the reasons of power. Uppsala: Uppsala Reports on Education. 39.

Lindensjö, B. & Lundgren U. P. 2000: Utbildningsreformer och politisk styrning. Stockholm: HLS Förlag.

Lundahl, Christian 2009: Varför nationella prov? – framväxt, dilemman, möjligheter. Lund: Studentlitteratur.

Lundgren, M. 1999: Den kommunala förvaltningen som rationalistiskt ideal: en fallstudie om styrning och handlingsutrymme inom skola, barnomsorg och miljö- och hälsoskydd. Uppsala: Uppsala universitet, Sociologiska Institutionen.

Műhlenbock, Y. 1999: När det lokala tar hand om det centrala. Hur två kommuner omvandlar den statliga styrningen av skolan. Göteborg: Göteborgs Universitet, Förvaltningshögskolans rapporter nr 21.

Norell, P-O. 1989: De kommunala adminsitratörerna. En studie av politiska aktörer och byråkratiproblematik. Göteborg: Göteborgs Universitet. Studies in Politics nr 21.

Pierre, J. 1997: Decentraliseringens politik och politikens decentralisering. I Rothstein, B. (red.): Politik som organisation. Stockholm: SNS Förlag.

Rönnberg, Linda. 2007: Tid för reformering. Försöksverksamheten med slopad timplan i grundskolan. Umeå: Statsvetenskapliga institutionens skriftserie 2007:2.

Sannerstedt, A. 2000: Implementering – hur politiska beslut genomförs i praktiken. I Rothstein, B. (red.): Politik som organisation. Stockholm: SNS Förlag.

Skott, Pia. 2009: Läroplan i rörelse. Det individuella programmet i möte mellan nationell utbildningspolitik och kommunal genomförandepraktik. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. Studies in Education No 122.

Svedberg, Lars. 2014: Rektorn, skolchefen och resultaten. Gleerups förlag.

Tollgert – Andersson, I. 1999: Brobygge – ett internationellt perspektiv på ledarskap i politiskt styrda organisationer. Stockholm: Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet.

Quennerstedt, Ann. 2006. Kommunen – en part i utbildningspolitiken? Örebro: Örebro universitet

Wahlström, Ninni. 2009: Mellan leverans och utbildning. Göteborg: Daidalos AB

 

FRAMTIDSFRÅGOR – här finns flera olika källor, här endast tre aktuella titlar.

Friedman, T. L. 2006: The world is flat. The globalized world in the twenty – first century. London: Penguin books.

Härén, F. 2009: Vad som händer i världen och varför det är viktigt att förstå. Stockholm: Medströms Bokförlag.

Kemp, P. 2005: Världsmedborgaren: Politisk och pedagogisk filosofi för det 21 århundradet. Göteborg: Daidalos.

 

LÄRANDE  – här finns otroligt mycket litteratur, fyra exempel på olika infallsvinklar.

Abrahamsson, K. m fl. (red) 2002: Utbildning, kompetens och arbete. Lund: Studentlitteratur.

Gärdenfors, P. 2010: Lusten att förstå. Om lärande på människors villkor. Stockholm: Natur & Kultur.

Lindelöf, J. (red). 2005: Lärande hela livet – en antologi om lärandets betydelse för utveckling i arbetsliv och samhälle. Lund: Studentlitteratur.

Lundgren, U. P., Säljö, R., Liberg, C (red.) 2010: Lärande Skola Bildning – Grundbok för lärare. Stockholm: Natur & Kultur.