Nyheter Sveriges skolchefer februari 2023

Dokument att ladda ner 

Omvärldsbevakning i Word-format från Nyheter Sveriges skolchefer februari 2023.
samt som presentation Nyheter Sveriges skolchefer februari 2023.

Regeringen: Utökat uppdrag för utredning om säkerhet i skolan

I juni 2022 tillsatte den förra regeringen en utredning om hur man kan förbättra arbetet med säkerhet i skolväsendet. Nu har regeringen beslutat att utredningen ska få tre tillägg:

  1. ”Utredaren ska föreslå hur ett ansvar för det brottsförebyggande arbetet för skolväsendet bör regleras i lag.
  2. Om personal misstänker eller vet att brott har begåtts inom eller i anslutning till skolans eller fritidshemmets verksamhet ska polisanmälan vara huvudregel. Utredaren ska därför lämna förslag på hur en skyldighet att anmäla brott bör utformas.
  3. Obehöriga personer ska inte uppehålla sig i skolan eller på skolområdet. Utredaren ska därför lämna förslag som tydliggör att skolor ska vara stängda för obehöriga.”

Utredningstiden förlängs till den 29 februari 2024.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/02/regeringen-vill-tydliggora-skolornas-roll-i-det-brottsforebyggande-arbetet/

 

Regeringen: Utredning för mer likvärdig betygssättning

Efter att Riksrevisionen funnit brister i statens insatser för en likvärdig betygssättning har regeringen meddelat riksdagen att en utredning ska tillsättas.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/02/regeringen-ska-utreda-hur-betygssattningen-kan-bli-mer-likvardig/

 

Regeringen: Lärare och skolledare ska vara delaktiga i professionsprogrammet

Regeringen har utsett 19 ledamöter som ska ingå i Rådet för professioner i skolväsendet. Rådets uppgift är att vara rådgivande i Skolverkets arbete med att utveckla det nationella professionsprogrammet för rektorer, lärare och förskollärare.

Ledamöterna har utsetts i samråd med Sveriges Lärare, Sveriges Skolledare, Sveriges Kommuner och Regioner, Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund, Sveriges universitets- och högskoleförbund samt Skolverket.

Ledamöterna förordnas från och med den 15 februari och förordnandena gäller huvudsakligen i tre år.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/02/forskollarare-larare-och-rektorer-ska-vara-delaktiga-i-att-utforma-nationellt-professionsprogram/

 

Regeringen: Elever i låg- och mellanstadiet ska erbjudas lovskola

I dag kan huvudmän söka statsbidrag för lovskola från årskurs 6 i grundskolan och sameskolan och årskurs 7 i specialskolan. Nu blir det möjligt för skolor och huvudmän att söka statsbidrag för att erbjuda lovskola från lågstadiet.

Förordningsändringen träder i kraft den 15 mars 2023.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/02/elever-i-lag–och-mellanstadiet-ska-erbjudas-lovskola/

 

SKR: Råd inför arbetet med att planera gymnasieutbildningar

Från den 1 juli 2023 ska kommuner samverka om planering, dimensionering och erbjudande av gymnasial utbildning. Arbetsmarknadens behov ska också få större betydelse för dimensionering av utbildningsutbudet. Regionerna ska bidra till de regionala planeringsunderlagen som Skolverket ansvarar för att ta fram. Inför det arbetet har SKR sammanställt ett antal råd till kommunerna.

Planeringen ska tillämpas för de utbildningar som påbörjas från 2025.

https://skr.se/skr/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskolakomvux/gymnasieskolagymnasiesarskola/planeringochdimensioneringgymnasialutbildning.68676.html?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=skola+förskola+februari+2023

 

SKR: Mer om förskolan i Öppna jämförelser 

SKR har lagt till mer detaljerad statistik om barn som inte är inskrivna i förskolan.

https://studios.statisticon.se/oj/forskola?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=skola+förskola+februari+2023

 

SKR: Råd om det kommunala aktivitetsansvaret

I en skrift ”Bättre förutsättningar för det kommunala aktivitetsansvaret” har SKR sammanfattat ett antal goda råd om vad som kan göras för att arbetet med aktivitetsansvaret ska fungera bättre.

https://skr.se/download/18.3bf334b31864abd5d3e9efb/1676382728643/8047-119-0.pdf?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=skola+förskola+februari+2023

 

SKR: Skolinspektionens enkätresultat i Kolada

Skolinspektionens enkät för pedagogisk personal finns nu i verktyget Kolada. Enkäten redovisas för grund- och gymnasieskola. För data på kommunnivå avser uppgifterna enbart elever i kommunala skolor i den aktuella kommunen.

https://kolada.se/verktyg/jamforaren/?focus=2328&report=184493

https://kolada.se/verktyg/jamforaren/?focus=2328&report=184513

 

Sveriges Skolledare: Ny lönestatistik för skolledare

Enligt Sveriges Skolledares lönestatistik var den genomsnittliga lönen för landets skolledare 57 600 kronor under 2022. Högst är medellönen i Stockholm med 62 800 kronor och lägst  i Dalarna med 52 000 kronor. Den genomsnittliga löneutvecklingen under 2022 var 3,6 procent.

https://www.sverigesskolledare.se/nyheter2/ny-lonestatistik–har-ar-kommunerna-med-de-hogsta-och-lagsta-skolledarlonerna/

 

Dagens Nyheter: Offentlighetsprincipen ska inte gälla friskolor

Enligt Dagens Nyheter ska regeringen ge nya direktiv till den utredning som ska se hur offentlighetsprincipen ska kunna tillämpas i fristående skolor. Regeringen vill i stället införa en ny skrivning om att fristående skolor ska lyda under en ”insynsprincip”.

”Den svenska offentlighetsprincipen skulle vara svår att tillämpa för en liten skola, säger skolminister Lotta Edholm.”

https://www.dn.se/sverige/regeringen-offentlighetsprincipen-ska-inte-galla-friskolor/

 

Svenska Dagbladet: Bidrag till ideell läxhjälp stoppas

Enligt Svenska Dagbladet stoppar regeringen statsbidragen för läxhjälp till ideella organisationer från och med nästa år. Anledningen är bidragsfusk bland föreningar som erbjuder läxhjälp. I höstas föreslog Skolverket att regeringen skulle skärpa regelverket kring läxhjälpen.

https://www.svd.se/a/abKlJ2/bidrag-till-ideell-laxhjalp-stoppas

 

SVT: Sänkt ersättning till fristående skolor?

I en intervju i SVT säger utbildningsminister Lotta Edholm att det kan bli sänkt ersättning till fristående skolor.

”Jag tycker att det är viktigt nu att vi ser över hur kommunernas finansiering ser ut kontra friskolornas. Det kommunala skolväsendet har ju högre kostnader, säger Lotta Edholm.”

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/skolministerns-besked-mindre-pengar-till-friskolorna

 

Skolverket: Vägledning för elever i behov av särskilt stöd

Skolverket och SPSM har gjort en vägledning för att stödja skolornas arbete med att göra utredningar  om en elev är i behov av särskilt stöd.

Materialet ger förslag på en arbetsgång där kartläggning och pedagogisk bedömning beskrivs i olika steg.

https://www.skolverket.se/om-oss/aktuellt/nyheter/nyheter/2023-02-23-ny-vagledning-ska-ge-fler-elever-det-sarskilda-stod-de-behover