Nyheter Sveriges skolchefer februari 2024

Dokument att ladda ner

Omvärldsbevakning i Word-format från Nyheter Sveriges skolchefer februari 2024.
samt som presentation Nyheter Sveriges skolchefer februari 2024.

Regeringen: Representanter utsedda till läroplansutredningen 

Regeringen har utsett de experter som ska delta i arbetet med den nya läroplanen.

De är:

  • Inger Enkvist, professor emerita vid Lunds universitet
  • Linda Fälth, professor vid Linnéuniversitetet
  • Christopher Gillberg, professor vid Göteborgs universitet
  • Agneta Gulz, professor vid Lunds universitet och Linköpings universitet
  • Ola Helenius, professor vid Göteborgs universitet
  • Martin Ingvar, professor vid Karolinska institutet
  • Jonas Linderoth, professor vid Göteborgs universitet
  • Linnéa Lindquist, biträdande rektor
  • Håkan Sjöberg, lärare och universitetsadjunkt vid Göteborgs universitet
  • Anna-Karin Wyndhamn, universitetsadjunkt vid Göteborgs universitet

Dessutom deltar experter från Skolverket, Skolinspektionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Sameskolstyrelsen, Sveriges kommuner och regioner, Friskolornas riksförbund, Idéburna skolors riksförbund, Sveriges skolledare, Sveriges lärare, Elevernas riksförbund och Sveriges elevråd. Utredningen har även hjälp av sakkunniga från Regeringskansliet.

Utredningen leds av Thomas Persson och den ska redovisas 28 februari 2025.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2024/02/experter-med-bred-kompetens-i-laroplansutredningen/

 

Regeringen: Lättare för elever att få läsa i snabbare takt och på en högre nivå

I en proposition föreslår regeringen att det ska bli lättare att få läsa i snabbare takt och på en högre nivå i grundskolan. Dessutom föreslås de försöksverksamheter som finns idag med riksrekryterande spetsutbildningar i grundskolans högre årskurser och i gymnasieskolan bli permanenta.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 juli 2024.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2024/02/det-ska-bli-lattare-for-elever-att-fa-lasa-i-snabbare-takt-och-pa-en-hogre-niva/

 

Regeringen: Fler böcker till förskolor och skolor

Regeringen har inrättat ett nytt statsbidrag för inköp av skön- och facklitteratur på 176 miljoner kronor för 2024. För att få statsbidraget behöver huvudmännen kunna visa att de avsätter egna medel för att köpa in tryckt litteratur för de skolformer och det stadie de söker statsbidrag för.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2024/02/fler-bocker-till-forskolor-och-skolor/

 

Skolverket: Årsredovisningen för 2023

Skolverket har lämnat in sin årsredovisning för 2023 tillsammans med den lägesbedömning verket gör för det framtida arbetet. I lägesbedömningen lyfts tre nyckelfrågor som är särskilt angelägna att prioritera. Det är att rektorsomsättningen behöver minska, att fler behöriga och erfarna lärare behöver arbeta på skolor med mindre gynnsamma förutsättningar och att alla elever behöver få det stöd och den stimulans de behöver redan från start.

https://www.skolverket.se/om-oss/aktuellt/nyheter/nyheter/2024-02-23-skolverket-redovisar-resultaten-fran-2023

 

Skolverket: Ny enhet i Härnösand

Skolverket öppnar en ny enhet i Härnösand som ska arbeta med handläggning av statsbidrag.

Den nya enheten kommer sitta i samma lokaler som Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM).

https://www.skolverket.se/om-oss/aktuellt/nyheter/nyheter/2024-02-06-skolverket-oppnar-en-ny-enhet-i-harnosand

 

Skolverket: En ny modell för att stärka demokratiarbetet

På uppdrag av regeringen har Skolverket och Forum för levande historia utvecklat Demokratistegen – en arbetsmodell för skolor och folkhögskolor som vill utveckla sitt arbete med demokrati och mänskliga rättigheter. Med hjälp av Demokratistegen kan skolor och folkhögskolor bland annat förebygga antisemitism och andra former av rasism.

https://www.skolverket.se/om-oss/aktuellt/nyheter/nyheter/2024-02-06-demokratistegen—en-ny-modell-som-ska-starka-demokratiarbetet-i-skolan

 

Skolinspektionen: Granskning av sfi

Skolinspektionen har genomfört en granskning av komvux i sfi. Granskningen visar att många av de problem som tidigare granskningar och utredningar pekat på kvarstår.

”Resultaten visar bland annat att huvudmännen och rektorerna behöver ta ett mer aktivt ansvar för utbildningen genom att utforska, hämta in erfarenheter kring och kontinuerligt utvärdera olika metoder.

Lärarna behöver få bättre förutsättningar för gemensamt utvecklingsarbete i form av tid och möjligheter till samverkan.

Skolinspektionens samlade erfarenheter pekar också på ett behov av att överväga möjligheten att stärka kraven på lärarnas utbildning och förstärkt kompetensutveckling på ett nationellt plan.

Det finns även skäl att överväga ett förtydligande av det lärarstöd eleverna ska ges i framför allt distansundervisningen. Ett klargörande kring lärarstödet skulle göra det möjligt för Skolinspektionen att fatta skarpare beslut om åtgärder om antalet lärarledda undervisningstillfällen är väldigt få.”

https://www.skolinspektionen.se/aktuellt/nyheter/granskning-av-sfi/

https://www.skolinspektionen.se/globalassets/02-beslut-rapporter-stat/granskningsrapporter/regeringsrapporter/redovisning-av-regeringsuppdrag/2024/sfi/granskning-av-sfi.pdf

 

SKR: Konjunkturen vänder upp nästa år

SKR:s senaste skatteprognos visar att arbetsmarknaden fortsätter att försvagas och att arbetslösheten ökar under 2024. Under 2025 beräknas skatteunderlaget öka igen.

”I fjol minskade skatteunderlaget i reala termer med 1,5 procent och det beräknas minska lika mycket i år. En markant återhämtning beräknas dock ske 2025 då skatteunderlaget ser ut att stärkas rejält i reala termer.”

https://skr.se/skr/tjanster/pressrum/nyheter/nyhetsarkiv/konjunkturenvanderuppnastaar.79469.html

 

Tidningen Vi lärare: Sveriges lärare stämmer staten för diskriminering av gravida

Under pandemin förbjöd flera arbetsgivare gravida lärare att arbeta i skolan med hänvisning till hälsorisker. I stället för lön fick de graviditetspenning av Försäkringskassan vilket innebar att de förlorade flera tusen kronor per månad. Enligt Sveriges Lärare innebär det en könsdiskriminering och därför stämmer de den svenska staten. Motiveringen är att staten inte har implementerat mödraskyddsdirektivet tillräckligt väl.

https://www.vilarare.se/nyheter/diskriminering/facket-stammer-staten-for-diskriminering-av-gravida/

 

Dagens nyheter: AI-företag begär ut prov från kommunala skolor

Ett företag vill använda offentlighetsprincipen för att begära ut prov från kommunala skolor. Enligt företaget är syftet att utveckla en AI-modell som ska avlasta lärare.

Fackförbundet Sveriges lärare anser att nationella prov och vissa andra kunskapsprov omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen och att proven inte ska lämnas ut.

https://www.vilarare.se/nyheter/sveriges-larare/sveriges-larare-prov-ar-sekretessbelagda/

 

Akelius och Academedia

I mitten av februari meddelade finansmannen Roger Akelius att hans fondbolag Akelius Foundation hade köpt en andel av Academedia. Säljaren var finansmannen Rune Anderssons bolag Mellby gård. Affären skulle medföra att Akelius blev en huvudägare i Academedia som är Sveriges största utbildningskoncern. Några dagar senare meddelade både säljaren och köparen att affären inte skulle genomföras.

Den föreslagna, men inställda affären, har debatterats utförligt eftersom den belyser flera av de principiella frågor som kan uppstå när aktiebolag äger skolor.

https://www.dn.se/ekonomi/affaren-som-skakade-skol-sverige/

https://www.vilarare.se/nyheter/friskolor/darfor-kraschade-affaren-aktieagarna-prioriteras-fore-barnen/

https://www.skolledaren.se/aktuellt/nyheter/2024/2/turerna-kring-academedia-skolan-ar-ingen-handelsvara