Nyheter Sveriges skolchefer mars 2023

Dokument att ladda ner 

Omvärldsbevakning i Word-format från Nyheter Sveriges skolchefer mars 2023.
samt som presentation Nyheter Sveriges skolchefer mars 2023. 

Regeringen: Satsning på fortbildning för lärare

Regeringen lanserar ett nytt fortbildningsbidrag som ska ge fler en bredare och djupare lärarkompetens. Det nya fortbildningsbidraget ersätter fem olika statsbidrag som finns i dag.

Fortbildningsbidraget har två modeller.

  • ”Ett lönebaserat bidrag som förutsätter att läraren eller förskolläraren får gå ner i tjänst medan de studerar.
  • Ett studiebaserat bidrag som utgår från antal högskolepoäng läraren eller förskolläraren ska läsa. Ersättningen ligger på 1 500 kronor per högskolepoäng för fortbildning i ämnet svenska som andraspråk och 1 000 kronor per högskolepoäng för övriga studier. För det här bidraget är det inte obligatoriskt att läraren eller förskolläraren har gått ner i arbetstid.”

Det år också möjligt för huvudmännen att använda en viss del av det studiebaserade bidraget som lönetillägg, ett så kallat studiestipendium. Lärare och förskollärare i skolor med särskilt svåra förutsättningar ska ha företräde till det nya fortbildningsbidraget.

Det nya fortbildningsbidraget kommer kunna sökas för första gången för studier som påbörjas under hösten 2023.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/03/regeringen-satsar-873-miljoner-pa-fortbildning-for-bredare-och-djupare-lararkompetens/

 

Regeringen: Flera förändringar för gymnasieutbildningarna

Förra året beslöt riksdagen att införa ämnesbetyg i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. I samband med det gör regeringen flera andra ändringar i nationella program och ämnen. Bland annat ska matematikämnet anpassas så att fler väljer att fördjupa sig, ett nationellt frisör- och stylistprogram ska införas och naturkunskap ska ingå i teknikprogrammet.

I propositionen föreslår regeringen också att de tidsbegränsade sekretessbrytande bestämmelser som har införts i offentlighets- och sekretesslagen ska förlängas till den 1 juli 2026, i stället för den 1 juli 2023.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/03/flera-forandringar-foreslas-for-gymnasieutbildningarna/

 

Regeringen: Breddad och utökad satsning på specialpedagogik

Regeringen har beslutat att förlänga fortbildningsinsatsen Specialpedagogik för lärande till och med våren 2025. Samtidigt utvidgas satsningen till att även omfatta lärare i grundsärskolan, gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på grundläggande och gymnasial nivå. Syftet är att stärka den specialpedagogiska kompetensen generellt även i dessa skolformer.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/03/breddad-och-utokad-satsning-pa-specialpedagogik/

 

Regeringen: Statsbidrag till akutskolor

Regeringen har beslutat om ett nytt statsbidrag som ska gå till personalkostnader för akutskolor, speciallärare och elevhälsan. Det nya statsbidraget omfattar även det befintliga statsbidraget för personalförstärkning inom elevhälsan som avser skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator.

Den nya statsbidragsförordningen reglerar fyra olika statsbidrag som ska användas för personalkostnader. Fördelning av medel 2023:

  • Satsningen på akutskolor omfattar 50 miljoner kronor.
  • Satsningen på fler speciallärare för särskilda undervisningsgrupper omfattar 100 miljoner kronor.
  • Satsningen på fler speciallärare omfattar 235,5 miljoner kronor.
  • Satsningen på elevhälsan omfattar 150 miljoner kronor.

Förordningen ska börja tillämpas den 12 april 2023.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/03/regeringen-satsar-pa-akutskolor-och-okad-tillgang-till-speciallarare/

 

Regeringen: Kartläggning av skolans brottsförebyggande arbete

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att kartlägga vilken roll skolan har i det brottsförebyggande arbetet i Sverige samt hur motsvarande arbete ser ut i övriga nordiska länder och andra jämförbara länder.

Skolverket ska också inhämta kunskaper och erfarenheter från bland annat Brottsförebyggande rådet och Barnombudsmannen. Myndigheten ska också lämna exempel på möjliga framgångsfaktorer.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 september 2023.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/03/skolverket-ska-kartlagga-brottsforebyggande-arbete-i-ett-nordiskt-perspektiv/

 

Regeringen: Uppdrag till Skolverket för mer rättvisande betyg

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att arbeta fram föreskrifter som ska stärka skolornas arbete med att sätta rättvisande betyg.

Skolverket ska besluta om föreskrifterna senast den 15 mars 2024.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/03/uppdrag-till-skolverket-for-mer-rattvisande-betyg/

 

Regeringen: Betyget icke godkänt ska vara kvar i grundskolan

2022 beslutade Regeringen om direktiv till en utredning om fler vägar till arbetslivet. Utredaren ska bland annat analysera för- och nackdelar med dagens system för övergång från grund- till gymnasieskola samt vid behov ge förslag på förändringar.

”Uppdraget avgränsas nu på så sätt att utredaren inte ska lämna förslag till förändringar när det gäller förekomsten av ett betyg för icke godkänt resultat, betyget F. Betygssystemet ska även fortsättningsvis ha en gräns mellan godkänt och icke godkänt resultat.”

Uppdraget ska redovisas senast den 5 juni 2024.

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2023/03/dir.-202331

https://www.regeringen.se/contentassets/46ce242ff85f4e8a8417669dce590121/tillaggsdirektiv-fler-vagar-till-arbetslivet.pdf

 

Regeringen: Insynsprincip i fristående skolor ska utredas

Regeringen ger den sittande Skolinformationsutredningen i uppdrag att utreda hur en insynsprincip kan införas i fristående förskolor, skolor och fritidshem. Samtidigt ska utredningen fortsätta att analysera för- och nackdelar med att införa offentlighetsprincipen enligt det uppdrag som den förra regeringen gav Skolinformationsutredningen .

Utredningstiden förlängs till den 29 mars 2024.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/03/regeringen-vill-oka-insynen-i-fristaende-skolor/

 

Regeringen: Möjligt med lokala anpassningar av statsbidrag till förskolan

”Regeringen ändrar bestämmelser för statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan. Bidraget som kan användas till att minska barngruppernas storlek ska också kunna användas till att anställa mer personal eller till kompetensutveckling för personal. Syftet är att bidraget ska anpassas bättre efter lokala behov.”

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/03/statsbidrag-anpassas-for-att-mota-forskolors-lokala-behov/

 

Regeringen: Förslag om nationell digitaliseringsstrategi på remiss

Regeringen har beslutat att skicka ut Skolverkets förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023–2027 på remiss för att få in fler perspektiv.

Remisstiden pågår till den 28 april 2023.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/03/forslag-pa-nationell-digitaliseringsstrategi-skickas-pa-remiss/

 

Regeringen: Skärpt syn på brott mot journalister och andra med samhällsnyttiga funktioner

För att stärka det straff­rättsliga skyddet för journalister och utövare av vissa sam­hälls­nyttiga funktioner föreslår regeringen att straff­bestäm­mel­serna om våld eller hot mot tjänste­man och förgripelse mot tjänste­man ska skärpas. Det ska gälla om någon förgriper sig mot en utövare av viss sam­hälls­nyttig funktion i hans eller hennes tjänste­utövning. Med utövare av viss sam­hälls­nyttig funktion avses hälso- och sjukvårds­personal, social­tjänst­personal, räddnings­tjänst­personal och utbildnings­personal inom skol­väsendet och högskolan.

Regeringen föreslår också att maximi­straffet för brott mot tystnads­plikt ska höjas och att det ska införas ett grovt brott mot tystnads­plikt.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2023.

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2023/03/skarpt-syn-pa-brott-mot-journalister-och-vissa-andra-samhallsnyttiga-funktioner/

https://www.regeringen.se/contentassets/a5896fb0e43c4e07a08721b398f573f7/skarpt-syn-pa-brott-mot-journalister-och-vissa-andra-samhallsnyttiga-funktioner.pdf

 

Regeringen: Mer pengar till utbildning för vuxna

I vårändringsbudgeten för 2023 föreslår regeringen att 400 miljoner kronor tillförs för att förstärka regionalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning (komvux), att 70 miljoner kronor tillförs yrkeshögskolan samt att 249 miljoner kronor avsätts för studiestöd.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/03/719-miljoner-kronor-till-utbildning-for-vuxna/

 

Skolinspektionen: Bilden av den svenska skolan 2022

Skolinspektionens årsrapport för 2022 visar bland annat att hälften av de granskade skolorna inte följer lagens krav. Extra anpassning och särskilt stöd är de vanligaste bristerna.

”I årsrapporten ser vi att skolhuvudmäns kompensatoriska arbete fortfarande är problematiskt. Tillräckliga insatser saknas även då skolorna hamnat i negativa spiraler med svaga kunskapsresultat, otrygghet och svårigheter att rekrytera utbildade lärare.”

https://www.skolinspektionen.se/aktuellt/nyheter/skolinspektionens-arsrapport—bilden-av-den-svenska-skolan-2022/

https://www.skolinspektionen.se/globalassets/02-beslut-rapporter-stat/granskningsrapporter/regeringsrapporter/arsrapport/arsrapport-2022/si_arsrapport-2022.pdf

 

Skolinspektionen: Råd och vägledning om normer och värden

Skolinspektionen har gjort en temasida om normer och värden. Sidan innehåller publikationer, filmer, seminarier och länkar till relevant material från andra aktörer. Syftet är att ge råd och vägledning i arbetet med dessa områden.

https://www.skolinspektionen.se/aktuellt/nyheter/temasida-om-normer-och-varden/