Nyheter Sveriges skolchefer september 2023

Dokument att ladda ner

Omvärldsbevakning i Word-formatfrån Nyheter Sveriges skolchefer september 2023.
samt som presentation Nyheter Sveriges skolchefer september 2023.

Regeringen: Skolan i statens budget 2024

Regeringen föreslår att de generella statsbidragen till kommuner och regioner höjs med 10 miljarder kronor från och med 2024. Av dessa går 7 miljarder kronor till kommunerna.

Av dessa 7 miljarder kommer sannolikt en större del gå till skolan eftersom den är den största verksamheten i kommunerna. Därutöver föreslår regeringen att skolan ska få ett tillskott på cirka 1,2 miljarder kronor.

De 1,2 miljarderna som är riktade till skolan fördelas enligt följande:

 • Det statsbidraget som hittills har kallats Likvärdighetsbidraget byter namn till Kunskapsbidraget och ökas med 850 miljoner kronor under 2024. Det innebär att bidraget kommer att uppgå till närmare 7,5 miljarder kronor under 2024.
 • Regeringen föreslår också att 165 miljoner kronor per år avsätts under en treårsperiod för att göra arbetsmiljön och arbetsvillkoren bättre på de mest krävande skolorna. I och med den föreslagna ökningen kommer statsbidraget att omfatta 570 miljoner kronor under åren 2024–2026.

Regeringen föreslår också flera olika satsningar för att stärka läsningen under 2024.

 • 179 miljoner kronor föreslås satsas på böcker och kompetensutveckling.
 • 2 miljoner kronor ska användas till att arbeta fram olika läslistor med förslag på svenska och internationella skönlitterära klassiker. Syftet med läslistorna är att de ska vara ett stöd för lärare när de ska välja litteratur för sin undervisning.
 • Den officiella biblioteksstatistiken över hur tillgången till bemannade skolbibliotek ser ut ska stärkas med 1,2 miljoner kronor under 2024
 • Regeringen förstärker också bidraget till Svenska barnboksinstitutets forskning om barns och ungas läsande med 6 miljoner kronor 2024.

Dessutom föreslås flera andra satsningar på skolan och till olika skolmyndigheter under 2024.

 • Regeringen föreslår att 133 miljoner kronor avsätts för att skynda på arbetet med att införa digitala och centralt rättade nationella prov.
 • Skolforskningsinstitutets anslag föreslås öka till 10 miljoner kronor. Syftet är att stärka den praktiknära forskningen.
 • Skolverket föreslås få 10 miljoner kronor för att följa upp elevers tidiga språk- och kunskapsutveckling.
 • För att öka insynen i kommunala och enskilda skolors ekonomi föreslår regeringen att 56,5 miljoner avsätts. Medlen avser förstärkningar till Skolverket, Skolinspektionen, SCB och kommunerna.
 • Skolinspektionens anslag föreslås öka med 25 miljoner kronor avsett för fler inspektioner och fler oanmälda besök.
 • 29 miljoner föreslås gå till att förstärka undervisningen i sfi i kommunerna och 80 miljoner föreslås gå till kommuner för att kunna erbjuda kommunal vuxenutbildning i sfi för personer från Ukraina.
 • 25 miljoner föreslås gå till en pilotverksamhet med en ny form av yrkesutbildning på gymnasial nivå under 2024. Verksamheten ska utgå från den modell som tillämpas för yrkeshögskolan.

https://www.regeringen.se/artiklar/2023/09/utbildningsdepartementets-samlade-budgetsatsningar-2024/

 

Regeringen: Fler skolbibliotek ska vara bemannade

Tillgången till bemannade skolbibliotek ser väldigt olika ut hos skolhuvudmännen. För att fler elever ska få tillgång till bemannade skolbibliotek föreslår regeringen att 216 miljoner kronor avsättas under 2025 och därefter 433 miljoner kronor årligen.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/09/regeringens-lassatsning-bemannade-skolbibliotek-och-pengar-for-att-kopa-in-bocker/

 

Skolverket: Små förändringar i betygsstatistiken

Skolverkets statistik för vårterminen 2023 visar att andelen niondeklassare som är behöriga till gymnasieskolans nationella program i princip är oförändrad. 85,2 procent är behöriga jämfört med 85,0 procent år 2022.

 • 85,8 procent av flickorna som gick ut årskurs 9 i våras var behöriga till något av gymnasieskolans nationella program jämfört med 84,6 procent av pojkarna. Pojkarna har något högre poäng jämfört med förra året medan flickorna ligger still.
 • Årets statistik jämför även elevers betyg i årskurs 9 med deras betyg i årskurs 6. Hälften (50,8 procent) av de elever som fått betyg F i matematik i årskurs 6 vårterminen 2020 hade F även som slutbetyg i matematik i årskurs 9 vårterminen 2023. I engelska var motsvarande andel 39,2 procent, i svenska 33,5 procent och i svenska som andra språk 40,5 procent.
 • 92,3 procent av eleverna vars föräldrar har eftergymnasial utbildning är behöriga till något nationellt program i gymnasieskolan jämfört med 75,6 procent av eleverna vars föräldrar har högst gymnasieutbildning

https://www.skolverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2023-09-28-behorigheten-till-gymnasieskolan-stabil-sedan-forra-aret

 

Skolverket: Personalen avgörande i det brottsförebyggande arbetet

I en rapport ”Skolans roll i det brottsförebyggande arbetet ” pekar Skolverket ut antal framgångsfaktorer. Det handlar bland annat om att:

 • alla elever ska nå målen för utbildningen
 • sätta av resurser till att anställa personal med rätt kompetens
 • en ha en fungerande samverkan med polis, socialtjänst och vårdnadshavare.

För eleverna är skolnärvaron, tillgången till trygga vuxna och en meningsfull fritid framgångsfaktorer i det brottsförebyggande arbetet.

Behovet av att stärka det brottsförebyggande arbetet bedöms vara störst i grundskolan. I första hand gäller det att stärka arbetet mot skadegörelse. I gymnasieskolan anses behovet vara stort när det gäller narkotikabrott.

Skolans roll i det brottsförebyggande arbetet

https://www.skolverket.se/om-oss/aktuellt/nyheter/nyheter/2023-09-18-personalresurser-avgorande-for-skolornas-brottsforebyggande-arbete

 

Skolverket: Central rättning av nationella prov kan införas 2026

I en redovisning till regeringen visar Skolverket hur en tidigareläggning av central rättning av nationella prov i svenska, svenska som andraspråk och engelska kan ske. Skolverket konstaterar att bemanningen av provbedömare är en stor utmaning och samtidigt avgörande för att lyckas med tidigareläggningen av centralt rättade nationella prov.

Förslaget innebär att den centrala rättningen skulle kunna äga rum ett år tidigare jämfört med det förslag som redovisades 2022. Skolverket föreslår en modell där införandet sker stegvist och föregås av tester där en mindre del av delproven rättas centralt med start höstterminen 2025.

https://www.skolverket.se/om-oss/aktuellt/nyheter/nyheter/2023-09-15-central-rattning-av-nationella-prov-kan-inforas-2026

 

Göteborgs-Posten: Göteborgs kommun säger nej till anmälningsplikt

Utredningen om att offentligt anställda ska kunna tvingas att ange flyktingar vållar debatt i flera kommuner. Göteborgs kommun, till exempel, har beslutat att anställda inte kommer att riskera jobbet om de inte anmäler papperslösa. Exakt vad detta beslut innebär är i dagsläget oklart eftersom utredningen inte är klar och att riksdagen ännu inte har beslutat om någon lag i denna fråga.

https://www.gp.se/nyheter/sverige/göteborg-säger-nej-till-anmälningsplikt-1.110394025

 

Dagens Nyheter: Rektor vägrade lämna ut elevlista  

Rektor Annika Hedås Falk i Stockholm uppmanades i ett mail från polisen att lämna ut en lista över alla elever med mongolisk bakgrund. Anledningen var att polisen utredde ett allvarligt brott.  Annika Hedås Falk vägrade och har anmält polisens krav och hantering till Justitieombudsmannen, JO.

”Jag vill veta hur JO ser på saken: Är jag skyldig att upprätta listor på elever baserat på etnicitet när polisen efterfrågar det? Kan polisen begära att jag ska mejla över namn och kontaktuppgifter för människor som lever med skyddad identitet eller är papperslösa?”

https://www.dn.se/sverige/polisen-kravde-lista-pa-mongoler-rektorn-vagrade/

 

Tidningen Skolledaren: Kalix stoppar kritiserad metod

Kalix kommun har anlitat företaget Skolkonsulterna AB för att införa en metod som bland annat innebär att elever får skriva på kontrakt om hur de ska uppföra sig och att fasthållning kan användas i vissa situationer. Efter att stark kritik mot metoden har uppstått och efter flera anmälningar till Skolinspektionen, stoppar Kalix metoden.

https://www.skolledaren.se/nyheter/anmalningar/skarp-kritik-stoppar-konsulterna-i-kalix/

 

Tidningen Vi lärare: SBB säljer svenska skolor

Fastighetsbolaget Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, som på senare år köpt många kommunala fastigheter, har stora ekonomiska problem. Nu har en kanadensisk strukturfond gått in som delägare. Det innebär att de kommuner som tänkt köpa tillbaka sina fastigheter kan få problem med att förverkliga sina planer.

Enligt Vi lärare äger SBB:s dotterbolag Educo 218 svenska skolfastigheter i 64 kommuner.

https://www.vilarare.se/nyheter/arbetsmiljo/sbb-saljer-skolor–rusar-pa-borsen/