Omvärldsbevakning november 2021

Dokument att ladda ned

Omvärldsbevakning i Word-format från november 2021.
samt som Powerpoint-presentation

 

Regeringen: Skolan i regeringsförklaringen  

De skolfrågor som regeringen prioriterar i regeringsförklaringen handlar om regelverket för fristående skolor.

”Kommunala skolor tar ett större ansvar för helheten än friskolor. Då ska de också ha tillräckliga resurser för det. Skattepengar till skolan ska gå till skolan. Elevantagningen till skolan ska ske rättvist, med lika chanser och samma möjligheter.”

Anna Ekström fortsätter som utbildningsminister men tar över ansvaret för högskola, universitet, forskning och vuxenutbildning.

Ny skolminister är Lina Axelsson Kihlblom. Hon har bland annat varit ledamot i 2015 års skolkommission, grundskolechef i Haninge och förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen i Nynäshamn.  

https://www.regeringen.se/4ae4cc/contentassets/1ad9662e6ad44cbeb0b452766bfadd92/regeringsforklaring-magdalena-andersson.pdf

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/11/regeringsskifte-den-30-november-2021/

 

M, KD och SD: Förändringar i statens budget 

Riksdagen beslöt att anta den budget som M, KD och SD kommit överens om. För skolans del innebär det att:

  • Skolverket får i uppdrag att förbereda en utökning av undervisningstiden med en timme per dag från 2023.
  • Från 2022 tillförs 400 miljoner per år till olika stödinsatser i skolan. Det kan till exempel vara utökad lovskola för elever som har svårt att nå kunskapsmålen.
  • Skolinspektionens resurser ökar med 50 miljoner från år 2022. Syftet är att möjliggöra en tydligare granskning av skolor. Om en skola har allvarliga kvalitetsbrister ska en åtgärdsplan upprättas.
  • Statsbidraget till förskolan utökas med 400 miljoner kronor 2022 för kvalitetshöjande insatser

https://moderaterna.se/moderaterna-sverigedemokraterna-och-kristdemokraterna-presenterar-gemensam-budget

 

SKR: Den beslutade statsbudgeten ger relativt liten påverkan

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR skriver att det blir små effekter av M-, KD- och SD-budgeten.

”Jämfört med regeringens föreslagna budget har cirka 20 av statsbudgetens 1 137 miljarder kronor för 2022 förändrats, vilket motsvarar knappt två procent. Utifrån vad vi hittills vet och hunnit analysera, efter att vissa delar av budgeten beslutats i riksdagen, så ser det ut att innebära relativt små konsekvenser för kommuner och regioner.”

https://skr.se/skr/ekonomijuridik/ekonomi/nyhetsarkivekonomi/nyheterekonomi/riksdagensbeslutomstatsbudgetenlitenpaverkanpakommunerochregioner.59270.html

 

Regeringen: Utredning om att fler bör ha rätt att gå i fritidshem

Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att se över om rätten att delta i utbildning i fritidshem bör utökas. Syftet är att ge fler elever möjlighet att stimuleras i sin utveckling och sitt lärande och bidra till en meningsfull fritid.

Till särskild utredare utses Kerstin Andersson, stadsdelsdirektör i Stockholms stad. Uppdraget ska redovisas senast den 3 november 2022.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/11/utredare-ska-se-over-om-fler-bor-ha-ratt-att-ga-i-fritidshem/

 

Skolverket rekommenderar en gemensam teknisk standard för skolor

”För att säkerställa att olika system kan fungera tillsammans och för att underlätta administrationen ute på skolorna rekommenderar Skolverket nu standarden SS12000:2020.”

”Standarden är en överenskommelse om hur olika it-system ska kommunicera med varandra. Hur data ska överföras från ett system till ett annat, på vilket sätt och hur den ser ut.”

”Standarden SS12000:2020 kostar ingenting för skolorna, då Skolverket fortsätter att finansiera en fleranvändarlicens av standarden.”

https://www.skolverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2021-11-09-skolverket-rekommenderar-en-gemensam-teknisk-standard—ska-underlatta-for-skolor

 

Skolverket: Fler på nationella program tar gymnasieexamen

För sjunde året i rad ökar andelen elever på nationella program i gymnasieskolan som tar examen inom tre år. Ökningen sker på samtliga högskoleförberedande program och på de flesta yrkesprogram. Skolverket påpekar dock att eftersom året har präglats av pandemin krävs ytterligare analyser. Fjärr- eller distansundervisningen har gjort det svårare att få in ett allsidigt och tillförlitligt bedömningsunderlag,

Om man även räknar med elever som börjar på introduktionsprogram, så är andelen elever med examen oförändrad. Det är drygt 72 procent av eleverna som tar examen inom fem år. Det innebär att omkring 28 procent lämnar gymnasieskolan utan examen.

https://www.skolverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2021-11-30-fler-elever-tar-gymnasieexamen

 

Skolinspektionen: Stora aktörer dominerar friskoleansökningar  

Skolinspektionen har mottagit 223 ansökningar om utökning och nyetablering av fristående och internationella skolor inför läsåret 2022/23. Merparten av ansökningarna kommer från stora aktörer inom friskolesektorn. Endast var tionde ansökan kommer från stiftelser och föreningar.

Flest godkända tillstånd finns i eller i närheten av Stockholm. Endast ett fåtal rör skolor som är belägna i mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner.

Intresset för att starta internationella skolor är stort och antalet ansökningar har fördubblats jämfört med 2020. Samma aktör står bakom majoriteten av ansökningarna och Skolinspektionen har godkänt två av 33 ansökningar.

https://www.skolinspektionen.se/aktuellt/nyheter/stora-aktorer-dominerar-ansokningar-att-starta-friskola/

https://www.skolinspektionen.se/om-oss/press/pm/fa-ansoker-om-att-starta-fristaende-skola-i-landsbygdskommuner/

 

Skolinspektionen: Studieavbrott vanliga inom komvux 

Var femte kursdeltagare i kommunal vuxenutbildning avbryter sin kurs enligt Skolinspektionen.  Granskningen gäller utbildningar inom grundläggande eller gymnasial nivå.

Granskningen visar att huvudmännens styrning och ledning av arbetet med att minska avbrott behöver bli tydligare och att huvudmännen behöver förbättra förutsättningarna för personalen att arbeta förebyggande för att motverka studieavbrott.

https://www.skolinspektionen.se/aktuellt/nyheter/ny-rapport-studieavbrott-inom-kommunal-vuxenutbildning/

 

Sveriges Radio: Fem partier säger nej till lag om kulturskolan

En undersökning som programmet Kulturnytt inom Sveriges Radio har gjort visar att en riksdagsmajoritet, 5 av 8 partier, säger nej till att inrätta en kulturskolelag.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet svarar ja på Kulturnytts fråga om de önskar att riksdagen ska besluta om en kulturskolelag. Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna och Socialdemokraterna säger nej. Sverigedemokraterna har inte tagit ställning.

https://sverigesradio.se/artikel/fem-av-atta-partier-sager-nej-till-ny-lag-for-kulturskolan