Konferens i samarbete – Bli en stjärna på slottet!

Välkommen till Skolchefskonferens den 3-4 oktober, Teleborgs slott i Växjö

Den 1 januari 2019 blev Sveriges skolchefer återigen reglerade och numera ska skolhuvudmän ha en eller flera skolchefer som bistår dem i arbetet. Även om de flesta huvudmän haft skolchef, även då rollen inte var juridiskt reglerad, så kommer uppdraget förmodligen att förändras med de nya lagkraven.

I den här konferensen behandlas olika skolchefsperspektiv och frågor som diskuteras är: Hur ser skolchefsrollen ut i ett historiskt perspektiv, Vad var bakgrunden till att den åter reglerades, Hur har det blivit och hur kan skolchefens framtid komma att se ut? Dessutom får vi veta hur Skolinspektionen tar sig an granskningen av landets skolchefer.

Konferensen är ett samarrangemang mellan Linnéuniversitetet, Jönköping University, Kommunförbundet Skola i Skåne och Föreningen Sveriges Skolchefer.

Anmälan (sista dagen att anmäla sig är den 2/9)

Program

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ny omgång av NSP IT – Att leda och inte bli ledd – start i oktober

Under tre kurstillfällen om vardera 2 dagar får du möjlighet att tillsammans med andra skolchefer och inbjudna föreläsare fördjupa dig i frågor som rör digitaliseringen av pedagogisk verksamhet.

Fokus ligger på ditt uppdrag att leda chefer – förskolechefer och rektorer – med inriktning på ledning och styrning av digitaliseringen och effekterna på den pedagogiska verksamheten.

Målet är att ge underlag för visioner och strategier, och att utveckla former för utvärdering, erfarenhetsdelning och kompetensutveckling samt att förstärka ditt personliga nätverk.

Anmälan, som är bindande efter bekräftelse från föreningen, sker till hela kursen vid ett tillfälle.

Samtliga tillfällen:
3-4 oktober, 2019
28-29 november, 2019
6-7 februari, 2020

Förberedelse kommer att ske i form av utskickat material samt insamling av deltagarnas egna frågeställningar. Anmälan sker till: skolchefsforeningen@gmail.com, senast den 15 juni.

Mer information om utbildningen finns här.

Välkommen med din anmälan!

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Skolans likvärdighetspris

Nätverket för en likvärdig skola utser den komun som får “Skolans likvärdighetspris”.

I Grundlagen står det att det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. (Svensk författningssamling 1974:152 1 kap. paragraf 2.)

I Skollagen står det att alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet. Skollagen säger också att utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform oavsett var i landet den anordnas. Dessutom ska skolan sträva efter att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen (Skollagen 1 kap. paragraferna 4, 8 och 9.)

Trots dessa lagstadgade skyldigheter går utvecklingen åt fel håll när det gäller jämlikhet, delaktighet och likvärdighet. Skillnaderna mellan skolor och elever ökar för varje år och alla barns rätt tas inte till vara.

Mer information om likvärdighetspriset finns här.

Samt på nätverkets hemsida:
http://likvardigskola.nu/

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Årsmötet 2019

Årsmötet 2019 genomförs i samband med vårens konferens “Tema: Skolchefens formella roll och mandat i samhällsbyggande”, den 28 maj kl 12.00-12.30 på Scandic Continental, Vasagatan 22 i Stockholm.
Motioner/förslag till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 30’e april 2019 på mail: skolchefsforeningen@gmail.com.

Anmäl även ditt deltagande till ovanstående epostadress.

Samtliga dokument kommer att läggas upp på den här sidan.

Välkomna!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Skolchefskonferensen den 27-28 maj 2019

Nu är programmet komplett, Erik Nilsson, statssekreterare på Utbildningsdepartementet, tar programpunkten:

Skolchefens uppdrag – Förbättrad likvärdighet- både på system- och klassrumsnivå.

Uppdaterat program finns här.

——————————————————–

Äntligen är programmet klart

Hör av dig med ett mail till: skolchefsforeningen@gmail.com om du vill anmäla dig. Följande information behövs:

  • namn och fakturaadress inklusive referensnummer
  • ditt val av seminarie dag 1 kl. 16.10
  • information om du planerar att boka logi på hotellet (bokar gör du själv).

Pris för konferensen är 2500 kronor för medlemmar och 3000 kronor för icke medlemmar. Medlemsskap i föreningen kostar 500 kr/år.

Har du frågor om programmet hör gärna av dig till Gunilla Söderström, gunilla.soderstrom@gmail.com. Är det något annat du undrar är du välkommen att höra av dig till föreningen på skolchefsforeningen@gmail.com

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ny lag om skolchef

Från och med 2019 gäller nya bestämmelser om att varje huvudman ska utse en skolchef.

”Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer för delar av verksamheten.”

Den nya lagen innebär inget principiellt nytt. Ansvaret för skolan är delat mellan staten och huvudmännen. Staten har ansvaret för att fastställa de mål som skolan har och huvudmännen har ansvaret för att dessa mål uppnås. Det nya är att man tydliggör att det ska utses en skolchef för hela verksamheten eller flera för delar av verksamheten.

I de flesta kommuner är detta inget problem, de har redan en tjänst som fullgör dessa uppgifter. Tjänsten kan ha olika beteckningar till exempel skolchef, förvaltningschef eller utbildningsdirektör. Varje huvudman bör därför fatta ett beslut där det tydligt framgår vilken befattning det är som fullgör uppgiften som skolchef.

Hos huvudmän där ansvaret för skolan är uppdelat på flera förvaltningar kan det vara aktuellt att fler skolchefer utses. I samband med att skolchefsfunktionen fastställs kan det behövas en översyn av delegationsordningar. Eftersom funktionen som skolchef blir reglerad i skollagen innebär det att kommunallagens bestämmelser om delegation inte blir tillämpliga. Det ansvar som åläggs en skolchef enligt skollagen kan inte delegeras till någon annan person.

De kommunala huvudmännen har även uppgiften att utöva tillsyn över de fristående förskolorna. För att underlätta den tillsynen kan det vara klokt att kontakta dem för att informera om den nya lagen. Det kan även vara klokt att informera de fristående grund- och gymnasieskolorna om den nya lagstiftningen

Frågor och svar från SKL finner ni här


Styrelsen Sveriges skolchefer

Posted in Uncategorized | Leave a comment

God Jul och Gott Nytt År

Ha en riktigt härligt jul och nyårshelg önskar styrelsen

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Högre Nationella Skolchefsseminariet – nya datum

Den nya omgången av HNS, Högre Nationella Skolchefsseminariet, har flyttats fram och har numera följande datum:

11-12 april 2019
26-27 augusti 2019
28-29 november 2019, samt
6-7 februari 2020

Det finns fortfarande platser kvar. Mer information och anmälningsblankett finns här.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Skolchefskonferensen 2019 – save the date – 27-28 maj

Nu börjar programmet på Skolchefskonferensen 2019 att ta form och vi vill därför påminna er om att boka upp datumen.

Vi ses på Hotell Continental i Stockholm med start den 27 maj vid 11.30 och avslutar den 28 maj med lunch.

Konferensens tema är Skolchefens formella roll och mandat i samhällsbyggandet. Programmet kommer att vara klart i början/mitten av december.

Posted in Nyheter hos Skolchefsföreningen | Leave a comment

Debattartikel på Dagens samhälle idag

Föreningens styrelse har formulerat ett inlägg till samtalet och debatten om vad som kommer att krävas för att möta den förestående lärarbristen.

Läs artikeln här:

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/fokus-pa-undervisningen-kan-hejda-lararbristen-23404

Posted in Uncategorized | Leave a comment