Fördjupning & reflektion

Professionsutveckling​

I och med den tilltagande komplexiteten i det ekosystem skolchefen verkar i är stärkandet av professionen och odlandet av omdömet mer centralt än nånsin.

Skolchefsföreningens utbildningar bidrar till att ge skolchefen kunskap och förståelse. Som komplement till detta arbetar föreningen med att ta fram ett nytt kompetensutvecklingsben som ger ökad möjlighet till fördjupning och reflektion kring den egna yrkesrollen.

Avslutningsvis kan nämnas att skolchefen, utifrån det nationella uppdraget att biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs, behöver utveckla sin förmåga till reflektion, mod och kritiskt tänkande. En förmåga att ständigt reflektera över om och på vilket sätt olika aktioner inom verksamheten, på olika systemnivåer, faktiskt bidrag indirekt eller direkt till barn och elevers lärande och utveckling.
källa: PM inriktning förädling av skolchefsskapet