Remissvar om en mer likvärdig skola – SOU 2020:28

Länkat här finner ni Sveriges Skolchefers frivilliga remissvar på betänkande SOU 2020:28. En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning.

Sammanfattning av remissvaret:

Björn Åstrands utredning innehåller flera förslag som, om de genomförs, kommer att minska skolsegregationen och förbättra likvärdigheten i skolan. Styrelsen för föreningen Sveriges skolchefer stöder denna inriktning. Den bristande likvärdigheten försvårar arbetet med att skapa en utbildning av hög kvalitet för alla elever.

Samtidigt har styrelsen för föreningen Sveriges skolchefer ett påpekande som rör den ansvarsfördelning som gäller för skolan. När staten går in i alltfler frågor som kommunerna har huvudansvaret för, riskerar ansvarsfördelningen att bli otydlig. Det är därför viktigt att det blir tydligt vad som är statens ansvar, vad som är kommunernas ansvar och vad som är de enskilda huvudmännens ansvar.

Sveriges skolchefer vill också understryka att utredningens förslag ska ses som en helhet. Att införa några förslag och förkasta andra, kan innebära att likvärdigheten inte stärks så som avsetts.