1. Skolchefens uppdrag att arbeta tillsammans med politiken

Under Skolchefens uppdrag att arbeta tillsammans med politiken resonerar Lennart Jansson, som är en erfaren kommunal skolpolitiker, om hur samverkan mellan politiken och skolchefen kan gestaltas.

Där klargör Per Uppman, som verkat som en skolchef och biträdande skolchef under drygt tjugo år, vilken hållning som det är angeläget för skolchefen att ha till riks- och kommunalpolitiken och till politikerna.

Elisabet Nihlfors, som forskat om kommunal skolutveckling och om ledarskap i skolan, redogör kortfattat om hur skolchefsbefattningens historia ser ut.

Stephan Rapp, som behandlat skolchefen i sin doktorsavhandling, pekar på den dubbla styrning, statlig och kommunal, som finns inom skolans område och på skolchefens insatser för att leda den pedagogiska verksamheten.

Mats Björnsson går igenom diskussionerna kring internationella mätningar inom skolans område. Han har länge verkat inom den statliga skoladministrationen.

Där har också AnnSofi Persson Stenborg verkat som i två bidrag breddar perspektivet för skolchefen så att samhällsutveckling och långsiktighet beaktas.

Innehåll:

Klicka på innehållsrubrikerna nedan för att ladda ned pdf-dokument.