Programmet klart inför Skolchefskonferensen, 16-17 maj 2022

Tema: Vart är vi på väg?

  • Skolchefens uppdrag och statliga utredningar
  • Skolchefens förväntade kompetens idag och i framtiden
  • Skolchefens fortsatta roll och status

Pris: Föreningen subventionerar programmet och kan därför erbjuda priset 2 500 kr för medlemmar (exklusive boende). Priset för icke medlemmar är 3 000 kr (exklusive boende). Båda priserna är totalpris då föreningen inte är momspliktig.
Medlemsskap kostar 500 kr/år, medlemsanmälan ger Dig direkt rabatten.

Anmäl dig till: skolchefsforeningen@gmail.com

Anmälningsformulär

Programmet, dag 1

11.30–12.15 Gemensam lunch

12.15–12.30 Ordförande hälsar välkommen

12.30–13.15 Ur Utbildningsdepartementets perspektiv. Anna Ekström, utbildningsminister

13.15–13.40 Ur SKRs perspektiv
Om vikten av tydlig och begriplig styrning av skolan, att få en styrkedja som hänger ihop och är medveten och konsekvent och inte minst bygger på lokala förutsättningar och engagemang. Mats Gerdau, ordförande i SKR:s utbildningsberedning

13.40–14.05 Kaffepaus

14.05–14.50 Kommunalisering, individualisering, skolval och fri etablering – den perfekta stormen
1980-talets väl fungerande svenska skola har under tre-fyra decennier utsatts för en serie ogenomtänkta reformer med övervägande negativa konsekvenser. Vägen tillbaka blir lång och mödosam. Per Molander, tekn. dr, författare, tidigare generaldirektör, ordförande i den av regeringen tillsatta Jämlikhetskommissionen

14.50–15.30 Jämlikhet i möjligheter och utfall i den svenska skolan
Likvärdigheten i den svenska skolan har kommit att ifrågasättas. Men hur har jämlikheten i skolan förändrats ur ett längre perspektiv? I vilken grad fördelas resurser till skolor efter elevers behov? Hur stora är resultat- och kvalitetsskillnaderna mellan grundskolor? Vilken betydelse har familjebakgrunden för elevresultaten? Björn Öckert, professor, IFAU, långtidsutredningen 2019

15.30–15.40 Frukt och bensträckare

15.40–16.30 Utredningen om ett beslutsunderlag för förstatligande av skolan (U 2020:07)
Utredaren informerar om pågående arbete. Vad är utredningens uppdrag – och inte? Vad har utredningen identifierat för viktiga frågeställningar? Vad ser skolchefer att utredningen bör beakta? Thomas Persson, gd, Myndigheten för yrkesskolan

16.30–17.10 AI – Vad är det och hur påverkar det skolan?
Artificiell Intelligens (AI) lyfts upp som något som fundamentalt kommer förändra samhället. AI ger både möjligheter och ställer krav. Möjligheterna gäller dels att automatisera och effektivisera saker vi redan gör och dels att öppna upp helt nya möjligheter som tidigare inte fanns. Kraven handlar bland annat om hur vi kommer att jobba och vad vi behöver lära oss. Men vad är AI egentligen? Vad är det för möjligheter och krav som AI ger? På vilka sätt kommer detta påverka skolan? Syftet med föredraget är att svara på dessa frågor. Fredrik Heintz, bitr. professor i datavetenskap på Linköpings universitet, specialiserad på AI

17.10 Dag 1 avslutas.

18.10 Båtresa inklusive middag ombord. 

Programmet, dag 2

08.30–09.10 Ett nytt ledarskap i en komplex värld
Vi står inför många, stora och komplexa samhällsutmaningar som reser krav på nytt ledarskap, innovation och komplex samverkan.  Den globala uppvärmningen och strukturomvandlingarna i kölvattnet av AI, digitalisering och robotisering innebär grundläggande systemförändringar. Och förutsätter effektiva samarbeten över organisatoriska gränser – inom offentlig sektor men även mellan offentliga, privata och ideella aktörer.
Mer av gränsöverskridande samordning kräver att vi kan hantera flera olika perspektiv, konflikterande värderingar och motstridiga intressen och logiker.
Mats Tyrstrup, docent, och Jonas Törnblom, båda grundare av Stockholm Center of Governance

09.10–09.50  Skolverkets chefsutbildning – måldokument och erfarenheter efter två år
Skolverket har hösten 2020 startat en skolchefsutbildning som vänder sig till alla utnämnda skolchefer. Till hösten 2020 kommer ytterligare kursgrupper igång. Syftet är att stärka skolchefen i hans/hennes roll. Vi kommer här berätta mer om syfte och innehåll, samt ha en dialog om behovet av en skolchefsutbildning. Efter presentationen blir det bikupesamtal i stora gruppen kring temat.
Anders Duvkär, enhetschef Skolans organisation och ledning. Bland annat ansvarig för skolchefsutbildningen samt Rektorsprogrammet. Maria Elmér, undervisningsråd Skolans organisation och ledning. Bland annat insatsansvarig för skolchefsutbildningen, arbetet med säkerhet och krisberedskap samt systematiskt kvalitetsarbete.

09.50–10.10 Kaffepaus

10.10–10.50 Fördel kvinna – så förändras samhället när kvinnorna tar över i klassrummet
Flickor får bättre resultat än pojkar i skolan, och kvinnor utbildar sig mer än män. Könsskillnaden i utbildningsnivå växer alltmer. Vad får det för konsekvenser när tjejerna tar över i klassrummen och i tidigare mansdominerade yrken? Emma Leijnse, journalist och författare och har bevakat skol- och utbildningsfrågor för Sydsvenskan i tio år. Hon har skrivit två reportageböcker om skolan, ”Godkänt” och ”Fördel kvinna”. 

10.50–11.45 Workshop i grupper kring:
– Skolchefens framtida roll och status
Samtalen baseras på deltagarnas erfarenheter och eventuella nya tankar utifrån konferensens innehåll.

11.45–12.30  Avslutningsord: Bildningsskolan – krisens första offer – eller viktigaste lösning.
Sverker Sörlin är idéhistoriker, professor vid KTH och har återkommande varit ledamot av regeringens forskningsberedning mellan 1995 och 2016. Senaste bok: Kris! Från Estonia till Corona (Atlas). Till bildningens försvar (2019) utkom i pocket tidigare i år (NoK).

12.30–12.35 Tack för den här gången, konferensen avslutas

Programmet som pdf finns här

Anmälningsformulär Skolchefskonferensen 2022

Anmälningsformulär