Verksamhetsplan för 2017/18

Medlemsrekrytering fortsatt arbete
Föreningen bör ha som långsiktig strävan att nå 200 medlemmar, dvs minst hälften av alla möjliga skolchefer. Det kortsiktiga målet är 150 från tidigare år är i det närmaste uppfyllt. Arbetet med att förbättra medlemshanteringen och nå nya möjliga medlemmar fortsätter.


Möten, nätverk och medlemsarbete
Arbete med ett årligt medlemsmöte, lunch till lunch, fortsätter. Målsättningen bör vara att ett sådant med inbjuda förläsare och politiker på såväl internationell som nationell nivå eller skolmyndighetsnivå. Årsmöte 2018 genomförs i samband med det årliga skolchefsmötet våren 2018.


Kompetensutveckling för skolchefer
Föreningen bedriver – i samarbete med SKL och Skolverket – ett arbete kring skolchefers kompetensutveckling. Viktigaste del i arbetet är Nationella Skolchefsprogrammet (NSP). Programmet omfattar NSP-introduktion, NSP-fördjupning och NSP-specialisering (IT). Pågående utbildningar fortsätter under året. Nya omgångar av NSP under perioden och finns på hemsidan.
Styrelsen arbetar med möjligheten att genomföra en fortsättningsutbildning för de medlemmar som deltagit NSP-fördjupning.

Internationellt skolchefssamarbete
Skolchefsföreningen anordnar i samband med utbildningen NSP-fördjupning en studieresa för skolchefer.


Skolforskning
Föreningen stödjer en ökad satsning på utbildningsvetenskaplig forskning i allmänhet, och praxisnära forskning i synnerhet. Samarbetet med skolchefsforskare fortsätter i såväl konferens- som utbildningsform. Föreningen kommer, i samverkan med Skolverket, SKL och Lärarförbundet, att fortsätta utveckla den digitala handboken för skolchefer. Handbokens material, texter och filmer, är tillgänglig för via föreningens hemsida, skolchef.se. Samarbete med Skolporten fortsätter.


Föreningsarbetet
Styrelsen ska fortsätta arbetet med att stabilisera föreningens administration, innehållsliga arbete och ekonomin. Styrelsens mötesprotokoll publiceras på hemsidan Styrelsen bör under det kommande verksamhetsåret fortsätta diskutera föreningens olika inriktning av utbildningsverksamhet och konferenser för skolchefer.

Verksamhetsplan att ladda ner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *